free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับแก้ข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการยอมรับหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและเอกชนในการตรวจรับรองผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์ทั้งในสหภาพยุโรปและประเทศที่สาม

สหภาพยุโรปปรับแก้ข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการยอมรับหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและเอกชนในการตรวจรับรองผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์ทั้งในสหภาพยุโรปและประเทศที่สาม

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1686 ว่าด้วย การปรับแก้ Delegated Regulation (EU) 2021/1698 ด้านข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการยอมรับหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและเอกชนในการตรวจรับรองผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์ทั้งในสหภาพยุโรปและประเทศที่สาม ใน EU Official Journal L 218/7 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ปรับแก้ มาตรา 1(2)(i)  Delegated Regulation (EU) 2021/1698 ว่าด้วย ข้อกำหนดเกี่ยวกับ ขั้นตอนในการยอมรับ (recognition) หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและเอกชน (Control Authorities and Control Bodies) ใหม่ ดังนี้

     «  สำเนาของรายงานผลการประเมินล่าสุดที่ระบุในมาตรา 46(4) วรรคที่ 2 ของ Regulation (EU) 2018/848 ที่จัดทำโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรองหรือโดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ระบุใน Part A ภาคผนวก I รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบที่กระทำโดยผู้ตรวจสอบ (witness audit report) ที่ดำเนินการภายใน 2 ปีก่อนการยื่นคำร้องเพื่อขอการยอมรับ (recognition) การยกเว้นการปฏิบัติตามการยื่นคำร้องเพื่อขอการยอมรับที่กระทำก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้การรายงานผลการตรวจสอบที่กระทำโดยผู้ตรวจสอบ สามารถดำเนินการภายใน 3 ปีก่อนการยื่นคำร้องขอการยอมรับนั้น โดยรายงานการประเมินจะต้องให้หลักประกัน ดังนี้ »

2. ปรับแก้ มาตรา 3  Delegated Regulation (EU) 2021/1698 ว่าด้วย การตรวจสอบผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ประกอบการโดยหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและเอกชน โดยให้เพิ่ม ดังนี้

  • เพิ่มข้อ 3a ดังนี้

                   « 3a ภายในเวลา 2 ปีนับจากการได้รับการยอมรับครั้งแรกหรือจากการได้รับการขยายขอบเขตการยอมรับไปยังประเภทของผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามมาตรา 2 หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและเอกชนจะต้องส่งมอบรายงานผลการตรวจสอบของการตรวจสอบครั้งใหม่ ที่ดำเนินการตาม section 1 และ 2 Part B ภาคผนวก 1 สำหรับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการขยายขอบเขตการยอมรับออกไป »

  • ปรับแก้ข้อ 4(a) ใหม่ ดังนี้

                « (a) ระยะเวลาระหว่างของการตรวจสอบ 2 ครั้งจะต้องไม่เกินกว่า 4 ปี นับจากวันที่ตรวจสอบครั้งแรก ที่ดำเนินการภายหลังการให้การยอมรับครั้งแรกหรือการขยายขอบเขตครั้งแรกไปยังผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ (new category of products) »

3. ปรับแก้ มาตรา 19 ข้อ 1 Delegated Regulation (EU) 2021/1698 ว่าด้วย ข้อกำหนดด้านข้อมูล ใหม่ ดังนี้

           «  1.  ภายหลังจากที่ได้รับการยอมรับ (recognition) เรียบร้อยแล้ว หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและเอกชนจะต้องแจ้งให้คณะกรรมาธิการยุโรปทราบให้ทันต่อกำหนดเวลาและไม่ช้ากว่าภายใน  30 วันตามปฏิทิน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเอกสารทางเทคนิค รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบฉบับใหม่ที่อ้างถึงในมาตรา 3(3a) »

 4. ปรับแก้ Part B ภาคผนวก I 3(a) ว่าด้วย องค์ประกอบของรายงานผลการประเมินที่ระบุในมาตรา 1 (2)(i) ใหม่ ดังนี้  

     « ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและเอกชน ตามวัตถุประสงค์ในการได้รับการยอมรับ (recognition) ภายใต้ Regulation (EC) No 834/2007 สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชนขอการยอมรับ ตามมาตรา 46 Regulation (EU) 2018/848 และ »

5. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 3 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2566)  ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1686