free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับแก้บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าประมงบางประเภท

สหภาพยุโรปปรับแก้บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าประมงบางประเภท

pile of fish
Photo by mali maeder on Pexels.com

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1389 ว่าด้วย การปรับแก้บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าประมงบางประเภท ใน EU Official Journal L 210/1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นควรให้ปรับแก้ภาคผนวก IX  ว่าด้วย  บัญชีรายชื่อประเทศที่สาม หรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าประมงบางประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับ Commission Implementing Decision (EU) 2022/1390 ว่าด้วย การปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศที่สามที่ปลอดสารตกค้างและได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
  • อนุญาตให้ซาอุดิอาระเบีย  บังคลาเทศ   บราซิล  โคลัมเบีย  เกาหลีใต้   คอสตาริกา  เอกวาดอร์ ฮอนดูรัส อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก เมียนมาร์ ปานามา เปรู ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม ส่งออกสินค้าประมง ครอบคลุมปลา ผลิตภัณฑ์จากปลา และครัชเตเชียน
  • อนุญาตให้โมร็อกโกส่งออกสัตว์น้ำเพาะเลี้ยง เฉพาะปลา
  • อนุญาตให้อิหร่านส่งออกไข่ปลา (roes) คาเวียร์ และครัสเตเชียน
  • ยูกันดาไม่ได้ส่งมอบรายงานการควบคุมการปนเปื้อนของสารตกค้างในสัตว์น้ำเพาะเลี้ยง จึงไม่ให้ได้รับอนุญาตในการส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังสหภาพยุโรปอีกต่อไป (ส่งออกได้เฉพาะสัตว์น้ำที่จับได้จากธรรมชาติ)
  • อนุญาตให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่งออกสัตว์น้ำ เฉพาะที่จับได้จากธรรมชาติ (wild catch)  
  • กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1389&from=EN