free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับแก้บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ และสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์บางประเภทเพื่อการบริโภค

สหภาพยุโรปปรับแก้บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ และสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์บางประเภทเพื่อการบริโภค

sea shells on body of water
Photo by Alexandr Podvalny on Pexels.com
 1. คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/34 ว่าด้วย การปรับแก้ภาคผนวก III, VIII, IX และ XI Implementing Regulation (EU) 2021/405 ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ และสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์บางประเภทเพื่อการบริโภค ใน EU Official Journal L 8/1 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • ปรับแก้บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ และสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์บางประเภทไปยังสหภาพยุโรป ดังนี้
  • ภาคผนวก III ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกนกป่าที่ยังไม่ได้ถอนขนและไม่ได้ผ่าไส้ออก (unplucked and uneviscerated wild game birds) เพื่อการบริโภค และมีการขนส่งทางอากาศตามมาตรา 6(2)
  • ภาคผนวก VIII ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกหอยสองฝา เอไคโนเดิร์ม (ดาวทะเล เม่นทะเล และปลิงทะเล เป็นต้น) ทูนิเคท และหอยทะเลฝาเดียวมีชีวิต แช่เย็น แช่แข็ง หรือแปรรูป ตามมาตรา 12
  • ภาคผนวก IX ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าประมงบางประเภท ตามมาตรา 13 มาตรา 18(3) มาตรา 19(4) มาตรา 20(3) มาตรา 22(b) และมาตรา 25(d)
  • ภาคผนวก XI ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกขากบ (frogs’ legs) และหอยทาก (snails) ตามมาตรา 17
  • ในส่วนของประเทศไทยได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้าทั้ง 4 ประเภท ตามภาคผนวกที่ III, VIII, IX และ XI
  • คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้ยกเลิกกฎระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ Decision 2007/82/EC  
 2. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 1 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ
  ณ วันที่ 13 มกราคม 2565) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0034&from=EN