free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับแก้บัญชีรายชื่อศัตรูพืชควบคุมที่ไม่เป็นศัตรูพืชกักกันของสหภาพยุโรปในวัสดุขยายพันธุ์พืชไม้ประดับ วัสดุขยายพันธุ์พืชผลไม้ และพืชผลไม้เพื่อการผลิตผลไม้

สหภาพยุโรปปรับแก้บัญชีรายชื่อศัตรูพืชควบคุมที่ไม่เป็นศัตรูพืชกักกันของสหภาพยุโรปในวัสดุขยายพันธุ์พืชไม้ประดับ วัสดุขยายพันธุ์พืชผลไม้ และพืชผลไม้เพื่อการผลิตผลไม้

ripe quince on green leaves
Photo by Faustas Grigutis on Pexels.com

    คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Directive (EU) 2022/2438 ว่าด้วย การปรับ Directive 93/49/EEC และ Implementing Directive 2014/98/EU เกี่ยวกับศัตรูพืชควบคุมที่ไม่เป็นศัตรูพืชกักกันของสหภาพยุโรป (Union regulated non-quarantine pests: RNQP) ในวัสดุขยายพันธุ์พืชไม้ประดับ วัสดุขยายพันธุ์พืชผลไม้ และพืชผลไม้เพื่อการผลิตผลไม้ ใน EU Official Journal L 319/54 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้ปรับแก้ Directive 93/49/EEC ดังนี้

  • กำหนดให้บรรจุศัตรูพืช  Pseudomonas  syringae  pv.  actinidiae  Takikawa,  Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto เป็นศัตรูพืชควบคุมที่ไม่เป็นศัตรูพืชกักกันของสหภาพยุโรป (RNQP) ในภาคผนวก Directive 93/49/EEC
  • กำหนดให้บรรจุศัตรูพืช Phytophthora ramorum (EU isolates) Werres,  De Cock & Man in ‘t Veld เป็นศัตรูพืชควบคุมที่ไม่เป็นศัตรูพืชกักกันของสหภาพยุโรป (RNQP) ในภาคผนวก Directive 93/49/EEC และภาคผนวก II Implementing Directive 2014/98/EU รวมถึงกำหนดเพิ่มมาตรการควบคุมศัตรูพืชดังกล่าวใน Implementing Directive 2014/98/EU สำหรับพืชเพื่อการเพาะปลูกบางชนิดที่ใช้เป็นวัสดุขยายพันธุ์พืชผลไม้และพืชผลไม้เพื่อการผลิตผลไม้ ให้ปรับแก้ Implementing Directive 2014/98/EU ดังนี้
  • กำหนดให้ถอนศัตรูพืช Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. ออกจากการเป็นศัตรูพืชควบคุมที่ไม่เป็นศัตรูพืชกักกันของสหภาพยุโรป (RNQP) ในภาคผนวก I และภาคผนวก IV Implementing Directive 2014/98/EU สำหรับวัสดุขยายพันธุ์พืชผลไม้และพืชผลไม้เพื่อการผลิตผลไม้   สตรอว์เบอร์รี (Fragaria L.)
  • กำหนดให้เพิ่มข้ออนุโลมเพื่อให้สอดคล้องกับ    Commission  Implementing  Regulation (EU)  2019/2072  เกี่ยวกับเขตที่ถูกกำหนดให้ปลอดศัตรูพืช  ให้ยกเว้นข้อกำหนดในการตรวจสอบด้วยตาเปล่า (visual inspection) การสุ่ม และการทดสอบก่อนขั้นพื้นฐาน (pre-basic) ขั้นพื้นฐาน (basic) ที่ได้รับการรับรอง (certified) และเป็นวัสดุในกลุ่ม Conformitas Agraria Communitatis (CAC)
  • กำหนดให้ยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานที่ผลิต  แหล่งการผลิต  หรือเขต  ใน  section  4 ภาคผนวก IX Implementing Directive 2014/98/EU ซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปเคยอนุญาตให้ฝรั่งเศสสามารถรับรองวัสดุก่อนขั้นพื้นฐานของควินซ์ (Cydonia oblonga Mill.) ที่ผลิตในพื้นที่เปิดภายใต้เงื่อนไขที่ไม่มีการป้องกันแมลง (open field under non-insect proof conditions) ได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  • ปรับมาตรการจัดการความเสี่ยงของศัตรูพืช Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider ให้สอดคล้องกับที่ระบุใน Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2072 กล่าวคือ กำหนดให้วัสดุขยายพันธุ์และพืชผลไม้ที่มีอาการติดเชื้อ (symptomatic) ต้องได้รับการรื้อถอนและทำลายลงในทันที
  • กำหนดเพิ่มเมล็ดพันธุ์  (seeds) และต้นอ่อน  (seedlings)  ให้ต้องอยู่ภายใต้แผนการรับรอง (certification scheme) สำหรับวัสดุขยายพันธุ์และพืชผลไม้ รวมถึงให้ขยายช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการปรับใช้ Implementing Directive 2014/98/EU เฉพาะแต่ในส่วนของการผลิตเมล็ดพันธุ์ (seeds) และต้นอ่อน (seedlings) ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2572 (จากเดิมที่อนุโลมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)   
  • ให้เปลี่ยนชื่อพฤกษศาสตร์ของอัลมอนด์ จากเดิม Prunus amygdalus Batsch เป็น Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb ตามการตั้งชื่ออนุกรมวิธานล่าสุด
  • มาตรการเปลี่ยนผ่าน

              ประเทศสมาชิกฯ สามารถอนุญาตการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ (seeds) และต้นอ่อน (seedlings) ที่ผลิตจากพืชต้นแม่ (mother plants) พืชก่อนขั้นพื้นฐาน (pre-basic plants) พืชขั้นพื้นฐาน (basic plants) ที่ได้รับการรับรอง (certified) หรือจากวัสดุในกลุ่ม Conformitas Agraria Communitatis (CAC) ที่มีอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 และได้รับการรับรองหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขวัสดุ CAC ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2572 ณ ตอนวางจำหน่าย วัสดุดังกล่าวจะต้องระบุการอ้างถึงมาตรการเปลี่ยนผ่านนี้บนฉลากและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

              ภาคผนวก I, II, IV และ V Implementing Directive 2014/98/EU ปรับแก้ใหม่ตามภาคผนวก II Commission Implementing Directive (EU) 2022/2438 นี้

ประเทศสมาชิกฯ ต้องจัดทำกฎระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามและเป็นการอ้างถึง Commission Implementing Directive (EU) 2022/2438 นี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และแจ้งให้คณะกรรมาธิการยุโรปทราบ                      

กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2438&from=EN