free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับแก้บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพื่อการสืบพันธุ์ และผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์

สหภาพยุโรปปรับแก้บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพื่อการสืบพันธุ์ และผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์

fresh raw chicken meat with rosemary toppings on white surface
Photo by Leeloo Thefirst on Pexels.com

Corrigendum to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 ว่าด้วย การกำหนดบัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพื่อการสืบพันธุ์ และผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ ใน EU Official Journal L 105/59 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นควรปรับแก้  Section A  Part 1  ภาคผนวก XV หน้า 86  ของ  Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404   ซึ่งเกี่ยวข้องกับบัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป (processed meat products) ที่ผ่านกระบวนการ A1 กำจัดความเสี่ยงไม่เฉพาะ หรือสินค้าเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการกำจัดความเสี่ยง B2 กระบวนการกำจัดความเสี่ยง C3 หรือกระบวนการกำจัดความเสี่ยง D4 ไปยังสหภาพยุโรป ภายใต้ Delegated Regulation (EU) 2020/692 ภาคผนวก XXVI (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

  • ในส่วนของประเทศไทย  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ  ยังคงได้รับอนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ แปรรูปตามประเภทของสัตว์และภายใต้กระบวนการกำจัดความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
  • ผลิตภัณฑ์วัว ต้องผ่านกระบวนการกำจัดความเสี่ยง B
  • ผลิตภัณฑ์แกะและแพะ ต้องผ่านกระบวนการกำจัดความเสี่ยง B
  • ผลิตภัณฑ์สุกร ต้องผ่านกระบวนการกำจัดความเสี่ยง B
  • ผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าเท้ากีบจากฟาร์ม ต้องผ่านกระบวนการกำจัดความเสี่ยง B
  • ผลิตภัณฑ์สุกรป่าจากฟาร์ม ต้องผ่านกระบวนการกำจัดความเสี่ยง B
  • ผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าเท้ากีบจากการล่าได้ตามธรรมชาติ ต้องผ่านกระบวนการกำจัดความเสี่ยง B
  • ผลิตภัณฑ์สุกรป่าจากการล่าได้ตามธรรมชาติ ต้องผ่านกระบวนการกำจัดความเสี่ยง B
  • ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก นอกเหนือจากสัตว์ปีกประเภทที่บินไม่ได้ ต้องผ่านกระบวนการกำจัดความเสี่ยง A                                                                                                 
  • ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกประเภทที่บินไม่ได้  ต้องผ่านกระบวนการกำจัดความเสี่ยง A
  • ผลิตภัณฑ์นกป่าจากการล่าได้ตามธรรมชาติ ต้องผ่านกระบวนการกำจัดความเสี่ยง D

  กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในวันที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0404R(01)&from=EN

  *คำนิยามภายใต้ ภายใต้ Delegated Regulation (EU) 2020/692 ภาคผนวก XXVI

  1. กระบวนการกำจัดความเสี่ยง A หมายถึง สินค้าดังกล่าวไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการ B, C หรือ D
  2. กระบวนการกำจัดความเสี่ยง B หมายถึง สินค้าผ่านกระบวนการบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท โดยมีค่า F0 ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
  3. กระบวนการกำจัดความเสี่ยง C หมายถึง สินค้าผ่านกระบวนการที่มีอุณหภูมิต่ำสุดที่ 80 °C ทั่วทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ในระหว่างการแปรรูป
  4. กระบวนการกำจัดความเสี่ยง D หมายถึง สินค้าผ่านกระบวนการที่มีอุณหภูมิต่ำสุด 70 °C ทั่วทั้งเนื้อสัตว์ กระเพาะ และลำไส้ ในระหว่างการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ หรือแฮมดิบ กระบวนการ ประกอบด้วยการหมักและบ่มตามธรรมชาติไม่น้อยกว่า 9 เดือนและได้คุณลักษณะ ดังนี้ ค่า Aw ไม่เกิน 0,93 ค่า pH ไม่เกิน 6,0