free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับแก้เกณฑ์การยอมรับหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและเอกชนในการตรวจรับรองสินค้าอินทรีย์

สหภาพยุโรปปรับแก้เกณฑ์การยอมรับหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและเอกชนในการตรวจรับรองสินค้าอินทรีย์

    คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1697 ว่าด้วย การปรับแก้ Regulation (EC) No 2018/848 ด้านเกณฑ์การยอมรับหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและเอกชนในการตรวจรับรองสินค้าอินทรีย์ ใน EU Official Journal L 336/3 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    1. ปรับแก้มาตรา 46 ข้อ 2. ของ Regulation (EC) No 2018/848 ว่าด้วย การยอมรับ (recognition) ของหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและเอกชน) (ปรากฎตามภาคผนวก) ดังนี้

        « 2. หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและเอกชน (Control Authorities and Control Bodies) ที่ได้รับการยอมรับ ตามข้อ 1. เพื่อตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอินทรีย์ประเภทต่างๆ ตามรายชื่อที่กำหนดในมาตรา 35(7) จะต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้

           (1) ตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกฯ หรือในประเทศที่สาม

           (2) มีความสามารถในการตรวจสอบสินค้าอินทรีย์และสินค้าที่อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนเพื่อการนำเข้าไปยังสหภาพยุโรป ตามเงื่อนไขในมาตรา 45(1) ข้อ (a), (b), (i) และ (c) โดยไม่สามารถมอบหมายหน้าที่การตรวจสอบให้บุคคลอื่นกระทำแทนได้ ยกเว้นการสุ่มตัวอย่าง (sampling)

  (3) สามารถให้หลักประกันตามวัตถุประสงค์ มีความเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้อง

กับการตรวจสอบรับรอง ต้องมีการจัดวางระบบเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ตรวจสอบคนเดียวกัน (same inspector) ทำการตรวจสอบรับรองผู้ประกอบรายเดิมเกินกว่า 3 ปีติดต่อกัน

          (4) หน่วยงานตรวจสอบเอกชน (control bodies) จะได้รับการยอมรับตามมาตรฐานกลางของสหภาพยุโรป (Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services) โดยตีพิมพ์ใน EU Official Journal

           (5) มีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมือ มีโครงสร้างพื้นฐาน และจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพียงพอในการตรวจสอบ

           (6) มีความสามารถและศักยภาพในการรับรองและตรวจสอบตามข้อกำหนดของกฎระเบียบนี้ โดยเฉพาะ Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1698 ในผู้ประกอบการแต่ละราย (ผู้ประกอบรายเดียวหรือกลุ่มผู้ประกอบการ) ในประเทศที่สามแต่ละประเทศ และผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทที่ต้องการได้รับการรับรอง

          (7) มีกระบวนการและการจัดการที่รับรองความเป็นธรรม มีคุณภาพ ความสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการตรวจสอบและการดำเนินการอื่น ๆ

          (8) มีปริมาณเจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เพียงพอ เพื่อให้การตรวจสอบและการดำเนินการอื่นๆ สามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

          (9) มีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดี เพื่อให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา                                                                                                    

         (10) มีกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่า เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงสถานที่และเอกสารที่เก็บไว้โดย ผู้ประกอบการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วง

         (11) มีทักษะภายใน การฝึกอบรม และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบควบคุมผู้ประกอบการ ตลอดจนระบบควบคุมภายในของกลุ่มผู้ประกอบการ หากมี

         (12) การได้รับการยอมรับ (recognition) ครั้งก่อนในประเทศที่สามและ/หรือในสินค้าประเภทใดๆไม่ได้ถูกถอดถอน ตามข้อ 2a หรือการได้รับการรับรอง (accreditation) ไม่ได้ถูกถอดถอนหรือระงับโดยหน่วยงานที่ให้การรับรองตามกระบวนการระงับหรือถอดถอนที่กำหนดตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะมาตรฐาน International Organisation for Standardisation (ISO) 17011 – (Conformity assessment – general requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies) ในช่วง 24 เดือนก่อนหน้านี้

                        (12.1) การยื่นคำร้องเพื่อได้รับการยอมรับสำหรับประเทศที่สามที่เป็นประเทศเดิม และ/หรือสำหรับสินค้าประเภทเดิม ยกเว้นในกรณีที่การยอมรับก่อนหน้านี้ถูกถอดถอนตามข้อ (k) 2a

                        (12.2) การยื่นคำร้องเพื่อขอขยายการยอมรับไปยังประเทศที่สามเพิ่มเติมตามมาตรา 2 Delegated Regulation (EU) 2021/1698  ยกเว้นในกรณีที่การยอมรับก่อนหน้านี้ถูกถอดถอนตามข้อ (k) 2a

                        (12.3) การยื่นคำร้องเพื่อขอขยายการยอมรับไปยังสินค้าประเภทอื่นๆ เพิ่มเติมตามมาตรา 2 Delegated Regulation (EU) 2021/1698 

         (13) ในกรณีของหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐ (Control Authorities) เป็นองค์กรบริหารภาครัฐ (public administrative organisations) ในประเทศที่สามที่ยื่นขอการยอมรับ

         (14) ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในบท I ของ Delegated Regulation (EU) 2021/1698 และ

         (15) ปฏิบัติตามเกณฑ์เพิ่มเติมที่อาจกำหนดไว้ในกฎเสริม (delegated act) ที่ปรับใช้ตามข้อ 7

         2a. คณะกรรมาธิการยุโรปสามารถถอดถอนการยอมรับของหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐและเอกชน (Control Authorities and Control Bodies) ในประเทศที่สามและ/หรือในสินค้าประเภทต่างๆ ได้ หาก

 • เกณฑ์การยอมรับที่กำหนดในข้อ 2. ข้อใดข้อหนึ่งบกพร่อง
 • คณะกรรมาธิการยุโรปไม่ได้รับรายงานประจำปีตามระบุในมาตรา 4 ของ Delegated Regulation (EU) 2021/1698  ตามเวลาที่กำหนดไว้ หรือข้อมูลในรายงานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 • หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชนไม่มีหรือไม่ส่งมอบข้อมูลทั้งหมดทางเทคนิค (technical dossier) ที่ระบุในข้อ 4 เกี่ยวกับระบบควบคุมที่ใช้หรือบัญชีรายชื่อล่าสุดของผู้ประกอบการหรือกลุ่มผู้ประกอบการ หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์ภายใต้ขอบเขตการรับรอง
 • หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชนไม่ได้แจ้งให้คณะกรรมาธิการยุโรปทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทางเทคนิคที่ระบุในข้อ 4 ภายใน 30 วันตามปฏิทิน
 • หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชนไม่ได้ส่งมอบข้อมูลที่เรียกขอโดยคณะกรรมาธิการยุโรปหรือประเทศสมาชิกภายในเวลาที่กำหนดหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในกฏระเบียบฉบับนี้ หรือใน Delegated Regulation (EU) 2021/1698 และ implementing acts ที่จะปรับใช้ตามข้อ 8. หรือไม่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการยุโรป โดยเฉพาะในระหว่างการสืบสวนการไม่ปฏิบัติตาม (investigation of non-compliance)                                                                                                                     
 • หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชนไม่เห็นด้วยกับการตรวจสอบ ณ พื้นที่ (on-the-spot) หรือการตรวจสอบที่กำหนดโดยคณะกรรมาธิการยุโรป
 • ผลการตรวจสอบ ณ พื้นที่หรือการตรวจ  (audit) พบว่า มีการทำงานที่ผิดพลาดของระบบมาตรการตรวจสอบหรือหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อแนะนำของคณะกรรมาธิการยุโรปภายหลังจากการตรวจสอบ ณ พื้นที่หรือการตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการที่ส่งมอบให้แก่คณะกรรมาธิการยุโรปได้
 • หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชนล้มเหลวในการใช้มาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อปัญหาของการไม่ปฏิบัติตามและการละเมิดที่ถูกตรวจพบได้ทันภายในเวลาที่กำหนดโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของสถานการณ์ ซึ่งไม่น้อยกว่า 30 วันตามปฏิทิน
 • ในกรณีที่ผู้ประกอบการเปลี่ยนการเลือกใช้หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชน โดยที่หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชนไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชนรายใหม่ทราบ เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ รวมถึงบันทึกลายลักษณ์อักษรของผู้ประกอบการภายในเวลาสูงสุด 30 วันตามปฏิทินหลังจากที่ได้รับคำร้องจากผู้ประกอบการหรือหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชนรายใหม่
 • มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคในการเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ภายใต้การรับรอง
 • หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐหรือเอกชนไม่ได้ให้การรับรองผู้ประกอบการรายใดในประเทศที่สามเป็นเวลา 48 เดือนติดต่อกัน

    2. ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1697&from=EN