free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับแก้แบบฟอร์มหนังสือรับรองสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงมีชีวิตและสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์

สหภาพยุโรปปรับแก้แบบฟอร์มหนังสือรับรองสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงมีชีวิตและสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์

assorted seafood in a market
Photo by Chait Goli on Pexels.com

     คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2022/36 ว่าด้วย การปรับแก้ภาคผนวก III Implementing Regulation (EU) 2020/2235 แบบฟอร์มหนังสือรับรองสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงมีชีวิตและสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ ใน EU Official Journal L 8/36 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

    1. ปรับแก้แบบฟอร์มหนังสือรับรอง ในภาคผนวก III Implementing Regulation (EU) 2020/2235   ดังนี้

(ก) ภาคผนวก III แบบฟอร์มหนังสือรับรองในการนำเข้าสินค้าเนื้อวัว แกะ และแพะ ตาม Chapter 1 (MODEL BOV), Chapter 2 (MODEL OVI), Chapter 24 (MODEL MP-PREP), Chapter 25 (MODEL MPNT), Chapter 26 (MODEL MPST), Chapter 27 (MODEL CAS), Chapter 41 (MODEL GEL), Chapter 42 (MODEL COL), Chapter 43 (MODEL RCG), Chapter 44 (MODEL TCG) และ Chapter 50 (MODEL COMP)  ให้ปรับเพิ่มข้อกำหนดในหนังสือรับรองฯ ตาม Commission Regulation (EU) 2021/1176 ด้านการนำเข้าสินค้าเนื้อวัว แกะ และแพะ ในกรณีที่สินค้าดังกล่าวมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้าที่ควบคุมได้ (country with a controlled BSE risk) โดยสัตว์มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศที่ยังไม่มีการประเมินความเสี่ยงจากโรควัวบ้า (country with an undertermined BSE risk)

         (ข) ภาคผนวก III แบบฟอร์มหนังสือรับรองในการนำเข้าสินค้าเนื้อกวางที่เลี้ยงในฟาร์มและกวางป่า ตาม Chapter 25 (MODEL MPNT), และ Chapter 26 (MODEL MPST) ให้ปรับเพิ่มข้อกำหนดในหนังสือรับรองฯ ตามภาคผนวก IX Chapter F Regulation (EC) No 999/2001 และมาตรา 150 Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692

         (ค) ภาคผนวก III แบบฟอร์มหนังสือรับรองในการนำเข้าไส้สัตว์ (casings) ตาม Chapter 27 (MODEL CAS) ให้ปรับเพิ่มข้อกำหนดในการระบุรหัสแหล่งที่มาของไส้สัตว์ (code of the zone of origin of the casings) ตามระบุในภาคผนวก XIII Implementing Regulation (EU) 2021/404

         (ง)  ภาคผนวก III แบบฟอร์มหนังสือรับรองในการนำเข้าปลามีชีวิต ครัชเตเชียนมีชีวิต และสินค้าที่แหล่งกำเนิดจากปลาและครัชเตเชียน หอยสองฝามีชีวิต เอไคโนเดิร์มมีชีวิต (ดาวทะเล เม่นทะเล และปลิงทะเล เป็นต้น) ทูนิเคทมีชีวิต หอยทะเลฝาเดียวมีชีวิต และสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์น้ำดังกล่าว ตาม Chapter 28 (MODEL FISH-CRUST-HC) และ Chapter 31 (MODEL MOL-HC) กำหนดให้การรับรองใน Part II.2 ของหนังสือรับรองสุขอนามัยสัตว์ ปรับใช้เฉพาะแต่กับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์น้ำ (นอกเหนือจากสัตว์น้ำมีชีวิต) ที่นำเข้าไปยังสหภาพยุโรปเพื่อการบริโภคในทันที (for direct human consumption) โดยไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปต่อ (without undergoing further processing) รวมถึงปรับข้อกำหนดในหนังสือรับรองให้สอดคล้องกับมาตรา 167 ข้อ (a), (b) และมาตรา 169(3) ข้อ (b) Delegated Regulation (EU) 2020/692 ที่ได้รับการแก้ไขโดย Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1705 และการระบุระยะเวลาที่มีผล (validity period) ของหนังสือรับรองในข้อ II.2.8 ให้ปรับใช้เฉพาะกับสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงมีชีวิตเท่านั้น

         (จ) ภาคผนวก III แบบฟอร์มหนังสือรับรอง ตาม Chapter 33, 34 และ 35  ในการนำเข้านมดิบเพื่อการบริโภค (MODEL MILK-RM) สินค้านมจากนมดิบหรือไม่ได้ผ่านกระบวนการกำจัดความเสี่ยงเฉพาะเพื่อการบริโภค (MODEL MILK-RMP/NT) และสินค้านมที่ผ่านกระบวนการพาสเจอร์ไรซ์เพื่อการบริโภค (MODEL DAIRY-PRODUCTS-PT) ให้ปรับข้อกำหนดตามมาตรา 154 Delegated Regulation (EU) 2020/692 ที่ได้รับการแก้ไขโดย Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1705 กำหนดให้ระบุช่วงระยะเวลาการอยู่อาศัยของสัตว์ (residency period of the animals) และในกรณีของนมที่ใช้ในการผลิตนมหรือสินค้านมให้ระบุ แหล่งกำเนิดจากประเทศที่สาม ภูมิภาค หรือเขตนั้นๆ  

         (ฉ) ภาคผนวก III แบบฟอร์มหนังสือรับรอง ตาม Chapter 45  ในการนำเข้าน้ำผึ้งและสินค้าจากผึ้งเพื่อการบริโภค (MODEL HON) ปรับข้อกำหนดตาม Council Directive 2001/110/EC เพื่อรับประกันความแท้ (authenticity) ของสินค้าดังกล่าว

         (ช) ภาคผนวก III แบบฟอร์มหนังสือรับรอง ตาม Chapter 50 และ 52  ในการนำเข้าสินค้าคอมโพสิตที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องและที่สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง ที่มีส่วนประกอบของสินค้าเนื้อสัตว์ ยกเว้นเจลาติน คอลลาเจน และสินค้าที่ผ่านกรรมวิธีทำให้บริสุทธิ์ขั้นสูงเพื่อการบริโภค (MODEL COMP) และสินค้าคอมโพสิตที่ไม่สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องและที่สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง ที่มีส่วนประกอบของสินค้าเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภค ที่นำผ่าน (transit through) ไปยังประเทศที่สาม โดยการส่งต่อทันที (by immediate transit) หรือหลังจากที่จัดเก็บรักษา (storage) ในสหภาพยุโรป (MODEL TRANSIT-COMP) กำหนดให้เพิ่มการระบุแหล่งการผลิต (place of production) และการระบุ ในกรณีที่มีการใช้นมที่มาจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป และการระบุแหล่งที่มาของสินค้าแปรรูปที่ใช้ในการผลิตสินค้าคอมโพสิต

    2. การอนุโลมช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน

        การส่งออกสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงมีชีวิตและสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ โดยมีหนังสือรับรองฯ ตาม Chapters 1, 2, 24-28, 31, 33-35, 41-45, 50 และ 52 ภาคผนวก III Implementing Regulation (EU) 2020/2235 ที่ออกให้ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สามารถส่งไปยังสหภาพยุโรปได้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2565

    3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565) รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0036&from=EN