free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับแก้ไขค่าตกค้างสูงสุด (MLs) ของสาร Dioxins และสาร Dioxin-like PCBs ในอาหาร

สหภาพยุโรปปรับแก้ไขค่าตกค้างสูงสุด (MLs) ของสาร Dioxins และสาร Dioxin-like PCBs ในอาหาร

fresh raw chicken meat with rosemary toppings on white surface
Photo by Leeloo Thefirst on Pexels.com

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/2002 ว่าด้วย การปรับปริมาณค่าตกค้างสูงสุด (MLs) ของสาร Dioxins และสาร Dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs)  ในอาหารบางประเภท ใน EU Official Journal L 274/64 โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1. ในช่วงระหว่างรอผลการประเมินค่าแฟกเตอร์สมมูลความเป็นพิษ (Toxic Equivalence Factors :TEFs) จากองค์การอนามัยโลก (World Health Organisation: WHO) ซึ่งมีกำหนดเสร็จสิ้นภายในปี 2566 เพื่อสหภาพยุโรปจะอิงใช้ประมวลความเสี่ยงของสาร Dioxins และสาร Dioxin-like PCBs ใหม่ อย่างไรก็ดี จากผลการสำรวจพบว่า ปัจจุบันผู้บริโภคทุกวัยในสหภาพยุโรปได้รับสาร Dioxins และสาร Dioxin-like PCBs  เกินกว่าค่า TWI ซึ่งเป็นปริมาณที่ร่างกายรับได้ต่อสัปดาห์โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย (Tolerable Weekly Intake: TWI) ที่สหภาพยุโรปกำหนด ดังนั้น ในระหว่างนี้คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรกำหนด-ปรับค่าตกค้างสูงสุด (MLs) ของสาร Dioxins และสาร Dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs)  ในอาหารกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคเพิ่มเติม ดังนี้

 (1)  เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  จากวัว  แพะ  แกะ สัตว์ปีก สุกร ม้า กระต่าย หมูป่า นกป่า กวาง กำหนด Sum of dioxin ที่ระดับ 1,0 – 5,0  พิโครกรัม (pg)/กรัม ไขมัน (g fat)  และ Sum of dioxins and dioxin-like PCBs ที่ระดับ 1,25 – 10,0  พิโครกรัม (pg)/กรัม ไขมัน (g fat) 

        (2)  ตับจากวัว แกะ แพะ สัตว์ปีก สุกร ม้า นกป่า และผลิตภัณฑ์ที่มาจากตับของสัตว์ดังกล่าว  กำหนด Sum of dioxin ที่ระดับ 0,30 – 2,5  พิโครกรัม (pg)/กรัม น้ำหนักเปียก (g wet weight)  และ Sum of dioxins and dioxin-like PCBs ที่ระดับ 0,50 – 5,0  พิโครกรัม (pg)/กรัม น้ำหนักเปียก (g wet weight)  

        (3)  กำหนดให้ยกเลิกประโยคที่ระบุว่า « ในกรณีของปู (crab) และครัชเตเชียนที่คล้ายคลึงปู (crab-like crustaceans (Brachyura and Anomura) ในข้อ 5.3 footnote (44) ปรับใช้กับเนื้อส่วนกล้ามเนื้อจากข้อต่อ (muscle meat from appendages) » ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับใช้ค่า ML ครอบคลุมในเนื้อจากท้องปู (abdomen) ด้วย เนื่องจากพบว่า มีการบริโภคเนื้อปูในส่วนดังกล่าว โดยเฉพาะในปูขน (mitten crab)

        (4) นมดิบ และผลิตภัณฑ์นม รวมถึงไขมันเนย กำหนด Sum of dioxin ที่ระดับ 2,0 พิโครกรัม (pg)/กรัม ไขมัน (g fat)  และ Sum of dioxins and dioxin-like PCBs ที่ระดับ 4,00 พิโครกรัม (pg)/กรัม ไขมัน (g fat) 

(5)   ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์ไข่ ยกเว้นไข่ห่าน กำหนด Sum of dioxin ที่ระดับ 2,5 พิโครกรัม (pg)/กรัม ไขมัน (g fat)  และ Sum of dioxins and dioxin-like PCBs ที่ระดับ 5,00 พิโครกรัม (pg)/กรัม ไขมัน (g fat)          

    2.  ในส่วนของประเทศไทย จากการกำหนดค่าตกค้างสูงสุด (MLs) ของสาร Dioxins และสาร Dioxin-like polychlorinated biphenyls (PCBs) ในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก ซึ่งสหภาพยุโรปกำหนด Sum of dioxin ที่ระดับ 1,0 พิโครกรัม (pg)/กรัม ไขมัน (g fat)  และ Sum of dioxins and dioxin-like PCBs ที่ระดับ 1,25 พิโครกรัม (pg)/กรัม ไขมัน (g fat) รวมถึงการขยายปรับใช้ค่า MLs ของสาร Dioxins และสาร Dioxin-like (PCBs) ในเนื้อปูส่วนท้อง (abdomen)

    3. คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้มีช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้

        สินค้าอาหารที่มีรายชื่ออยู่ใน Commission Regulation (EU) 2022/2002 ภาคผนวก (ข้อ 5.1 ข้อ 5.2  ข้อ 5.8  และข้อ 5.9)  ที่วางจำหน่ายในตลาดก่อนวันที่  1 มกราคม 2566  สามารถวางจำหน่ายได้ไปจนกว่าช่วงอายุการเก็บรักษา/วันที่ควรบริโภคได้ระบุไว้

    4. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป  ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2002&from=EN