free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปรับระยะเวลาการรายงานผลการจับขยะทางทะเล

สหภาพยุโรปรับระยะเวลาการรายงานผลการจับขยะทางทะเล

old fishing boat on dark calm water
Photo by Luiz Fernando on Pexels.com

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2024/917 ว่าด้วย ข้อกำหนดในการรายงานผลการจับขยะทางทะเล ใน EU Official Journal L series โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        1) คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นควรปรับระยะเวลาการรายงานผลการจับขยะทางทะเล (fished waste) จากเดิมกำหนดให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปต้องรายงานผลการจับขยะทางทะเลทุกปี ให้เป็นต้องรายงานผลทุกๆ 2 ปี เพื่อเป็นการผ่อนปรนและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของสหภาพยุโรป โดยขยะดังกล่าวได้แก่ ขยะจากเครื่องมือการจับปลา (fishing gear waste) และขยะที่เรือประมงจับได้ในทะเล วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยลดขยะและลดการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทางทะเลในระยะยาว

  • กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกฯ ส่งรายงานฉบับแรกภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400917