free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปอนุญาตการใช้น้ำส้มสายชูกันชน (buffered vinegar) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร

สหภาพยุโรปอนุญาตการใช้น้ำส้มสายชูกันชน (buffered vinegar) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร

green ceramic bowl on the table
Photo by Andrea Davis on Pexels.com

Commission Regulation (EU) 2023/2086 ว่าด้วย การอนุญาตให้ใช้น้ำส้มสายชูกันชน (buffered vinegar) เป็นวัตถุเจือปนอาหาร กลุ่มสารถนอมอาหารและสารปรับความเป็นกรด ภายใต้บัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารของสหภาพยุโรป (Union list)  ใน EU Official Journal L 241/73 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ใช้น้ำส้มสายชูกันชน (buffered vinegar) เลขที่ E 267 ภายใต้บัญชีรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารกลุ่มสารถนอมอาหาร (preservative) และสารปรับความเป็นกรด (acidity regulator) โดยอนุญาตให้ใช้สารดังกล่าวในปริมาณเท่าที่จำเป็นตามความเหมาะสม (quantum satis)  ในกลุ่มอาหาร ดังนี้ สินค้าอาหารกลุ่ม 01.7.1 เนยแข็งที่ไม่ได้บ่ม (unripened cheese) ยกเว้นสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม สินค้าอาหารกลุ่ม 01.7.4 เนยแข็งเวย์ (whey cheese) สินค้าอาหารกลุ่ม 04.2.3 ผลไม้และผักบรรจุกระป๋องหรือขวด (canned or bottled fruit and vegetables) สินค้าอาหารกลุ่ม 06.4.1 พาสต้าสด (fresh pasta) สินค้าอาหารกลุ่ม 06.4.3 พาสต้ากึ่งปรุงสุกสด (fresh pre-cooked pasta)สินค้าอาหารกลุ่ม 06.4.4 ย็อคคีมันฝรั่ง (potato gnocchi)สินค้าอาหารกลุ่ม 07.1.1 ขนมปังทำจากแป้งสาลี น้ำ ยีสต์/ผงฟู และเกลือสินค้าอาหารกลุ่ม 07.1.2 ขนมปังฝรั่งเศส (pain courant français) สินค้าอาหารกลุ่ม 08.2 เนื้อปรุงแต่ง (meat preparations) ตามระบุใน Regulation (EC) No 853/2004
  2. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R2086