free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปอนุญาตสารเสริมในอาหารสัตว์

สหภาพยุโรปอนุญาตสารเสริมในอาหารสัตว์

Featured Image by Nighthawk Shoots on Unsplash

1. Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2628 ว่าด้วย การอนุญาตให้ guanidinoacetic acid และ preparation of guanidinoacetic acid  เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ใน EU Official Journal L series โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1) คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ guanidinoacetic acid และ preparation of guanidinoacetic acid   เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่ม zootechnical additives เพื่อช่วยเพิ่มพารามิเตอร์และสมรรถภาพสัตว์ (improvement of zootechnical parameters/ performance) อนุญาตให้ใช้กับไก่เลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์ ไก่เลี้ยงเพื่อไข่ และไก่เลี้ยงเพื่อขุน (ผสมในน้ำดื่ม) เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2576 และอนุญาตให้ใช้กับไก่เลี้ยงเพื่อขุน (ผสมในอาหารสัตว์) ลูกสุกรหย่านม และสุกรเพื่อขุน เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2569 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกัน

    2) คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดปริมาณการใช้งานขั้นต่ำสุดและขั้นสูงสุด ในสัตว์ชนิดต่างๆ ดังนี้

        (ก) ไก่เลี้ยงเพื่อไข่และเพื่อเพาะพันธุ์ ที่ปริมาณขั้นต่ำสุด 600 มิลลิกรัมของ guanidinoacetic acid/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12) และที่ปริมาณขั้นสูงสุด 1,200 มิลลิกรัมของ guanidinoacetic acid/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

         (ข) ไก่เลี้ยงเพื่อไข่และเพื่อเพาะพันธุ์ ที่ปริมาณขั้นต่ำสุด 300 มิลลิกรัมของ guanidinoacetic acid/ลิตรของน้ำดื่มสัตว์ และที่ปริมาณขั้นสูงสุด 600 มิลลิกรัมของ guanidinoacetic acid/ลิตรของน้ำดื่มสัตว์

         (ค) ไก่เพื่อขุน ที่ปริมาณขั้นต่ำสุด 300 มิลลิกรัมของ guanidinoacetic acid/ลิตรของน้ำดื่มสัตว์ และที่ปริมาณขั้นสูงสุด 600 มิลลิกรัมของ guanidinoacetic acid/ลิตรของน้ำดื่มสัตว์

         (ง) ไก่เพื่อขุน ลูกสุกรหย่านม และสุกรเพื่อขุน ที่ปริมาณขั้นต่ำสุด 600 มิลลิกรัมของ guanidinoacetic acid/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12) และที่ปริมาณขั้นสูงสุด 1,200 มิลลิกรัมของ guanidinoacetic acid/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

    3) คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดมาตรการเปลี่ยนผ่าน ดังนี้

        สารและ preparation ของสารที่ระบุในภาคผนวก II เพื่อใช้ในอาหารสัตว์สำหรับไก่เพี่อขุน ลูกสุกรหย่านม และสุขกรเพื่อขุน และอาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าว สามารถวางจำหน่ายในตลาดและใช้ได้ไปจนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2569 โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบฉบับเดิมก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 2566        

    4) กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302628

2. Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2632 ว่าด้วย การอนุญาตให้ disodium 5’-inosinate ที่ผลิตโดยการหมักกับ Corynebacterium stationis KCCM 80235 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ใน EU Official Journal L series โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1) คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ disodium 5’-inosinate ที่ผลิตโดยการหมักกับ Corynebacterium stationis KCCM 80235 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds) และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2576 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

     2) กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302632