free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปอนุญาตสารเสริมในอาหารสัตว์

สหภาพยุโรปอนุญาตสารเสริมในอาหารสัตว์

Featured Image by Vinicius Pontes under Pexels license

1. Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2802 ว่าด้วย การอนุญาตให้ preparation of endo-1,4-beta-xylanase ที่ผลิตโดย Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ใน EU Official Journal L series โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1) คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบอนุญาตให้ preparation of endo-1,4-beta- xylanase ที่ผลิตโดย Komagataella phaffii ATCC PTA-127053  เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมเฉพาะทางสำหรับสัตว์ (zootechnical additives) เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการย่อยอาหาร (digestibility enhancers) และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ปีกทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 8 มกราคม 2577 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกัน

     2) คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดการใช้สารเสริมที่ระดับต่ำสุดในสัตว์ปีก ดังนี้

         2.1) สัตว์ปีกทุกชนิดเพื่อขุน เพื่อไข่ หรือเพื่อเพาะพันธุ์ ระดับต่ำสุดไม่เกิน 30,000 Uหน่วยกิจกรรม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

         2.2) สัตว์ปีกทุกชนิดเพื่อเพาะพันธุ์ ระดับต่ำสุดไม่เกิน 45,000 Uหน่วยกิจกรรม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

    3) กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ๒๐ วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302802

2. Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2846 ว่าด้วย การอนุญาตให้ red quebracho extract  จาก Schinopsis balansae Engl. หรือ Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ใน EU Official Journal L series โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1) คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้   red quebracho extract  จาก  Schinopsis  balansae Engl.  หรือ Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds) และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2577 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

     2)  คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดการใช้สารเสริมที่ระดับสูงสุดในสัตว์ ดังนี้

          2.1) ไก่งวงเพื่อขุน ระดับสูงสุดไม่เกิน 540 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

          2.2) ไก่เพื่อขุนและสัตว์ปีกวัยเยาว์เพื่อขุน ระดับสูงสุดไม่เกิน 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

          2.3) สัตว์ปีกทุกชนิดเพื่อไข่และเพื่อเพาะพันธุ์ ระดับสูงสุดไม่เกิน 600 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

          2.4) ลูกสุกร ลูกสุกรวัยเยาว์เพื่อขุน ระดับสูงสุดไม่เกิน 720 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

          2.5) สุกรเพื่อขุน ระดับสูงสุดไม่เกิน 860 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)                                                                                                           

          2.6) แม่สุกร ระดับสูงสุดไม่เกิน 1,050 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

         2.7) ลูกวัว ระดับสูงสุดไม่เกิน 1,680 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

          2.8) สัตว์เคี้ยวเอื้องเพื่อขุน ยกเว้นแกะและแพะ ระดับสูงสุดไม่เกิน 1,580 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

          2.9)  แกะและแพะ ระดับสูงสุดไม่เกิน 1,580 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

          2.10) โคนม และสัตว์เคี้ยวเอื้องให้นม ยกเว้นแกะและแพะ ระดับสูงสุดไม่เกิน 1,030 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

          2.11) กระต่าย ระดับสูงสุดไม่เกิน 630 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

          2.12) ปลาซัลมอนและปลา ระดับสูงสุดไม่เกิน 1,810 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

         2.13) ปลาสวยงาม ระดับสูงสุดไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

          2.14) สุนัข ระดับสูงสุดไม่เกิน 1,900 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

         2.15) นกสวยงาม ระดับสูงสุดไม่เกิน 317 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

          2.16) แมว ระดับสูงสุดไม่เกิน 317 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

         2.17) สัตว์ชนิดอื่นๆ ระดับสูงสุดไม่เกิน 317 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

    3) คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ดังนี้

        (ก) red quebracho extract  จาก Schinopsis balansae Engl. หรือ Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. และสารผสมล่วงหน้า (premixture) ที่มีส่วนประกอบของ red quebracho extract  จาก Schinopsis balansae Engl. หรือ Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. ที่ผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบฉบับเดิม ก่อนวันที่ 10 มกราคม 2567 สามารถวางจำหน่ายและใช้ได้จนกว่าสินค้าจะหมดไปจากคลังสินค้า

        (ข) อาหารสัตว์ผสม (compound feeds) และวัตถุดิบอาหารสัตว์ (feed materials) ที่ใช้สำหรับสัตว์ที่ผลิตเพื่อเป็นอาหาร ที่มีส่วนประกอบของ red quebracho extract  จาก Schinopsis balansae Engl. หรือ Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. ที่ผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 10 มกราคม 2568 โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบฉบับเดิม ก่อนวันที่ 10 มกราคม 2567 สามารถวางจำหน่ายและใช้ได้จนกว่าสินค้าจะหมดไปจากคลังสินค้า

        (ค) อาหารสัตว์ผสม (compound feeds) และวัตถุดิบอาหารสัตว์ (feed materials) ที่ไม่ใช้สำหรับสัตว์ที่ผลิตเพื่อเป็นอาหาร ที่มีส่วนประกอบของ red quebracho extract  จาก Schinopsis balansae Engl. หรือ Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. ที่ผลิตและติดฉลากก่อนวันที่ 10 มกราคม 2569 โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบฉบับเดิม ก่อนวันที่ 10 มกราคม 2567 สามารถวางจำหน่ายและใช้ได้จนกว่าสินค้าจะหมดไปจากคลังสินค้า

    4) กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302846

                                                                                                          

3. Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2850 ว่าด้วย การอนุญาตให้ preparation of endo-1,4-beta-mannanase ที่ผลิตโดย Aspergillus niger CBS 120604 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ใน EU Official Journal L series โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1) คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบอนุญาตให้ preparation of endo-1,4-beta-mannanase ที่ผลิตโดย Aspergillus niger CBS 120604  เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมเฉพาะทางสำหรับสัตว์ (zootechnical additives) เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการย่อยอาหาร (digestibility enhancers) และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ปีกทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 10 มกราคม 2577 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกัน

     2) คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดการใช้สารเสริมในสัตว์ปีกทุกชนิดเพื่อขุน ระดับต่ำสุดไม่เกิน 30 Uหน่วยกิจกรรม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

    3) กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302850