free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationNovel Foodสหภาพยุโรปอนุญาตให้ถั่วพิลีขึ้นทะเบียนเป็นอาหารพื้นเมืองดั้งเดิม (Traditional food) 

สหภาพยุโรปอนุญาตให้ถั่วพิลีขึ้นทะเบียนเป็นอาหารพื้นเมืองดั้งเดิม (Traditional food) 

world map made of nuts and dried fruits
Photo by Monstera on Pexels.com

    คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2023/267 ว่าด้วย การอนุญาตให้วางจำหน่ายถั่วพิลีแห้ง (dried nuts of Canarium ovatum Engl.) ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารพื้นเมืองดั้งเดิม (Traditional food)  ภายใต้ Regulation (EU) 2015/2283 และปรับแก้ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 ใน EU Official Journal L 39/1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 บริษัท Domenicodelucia SPA ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อขอขึ้นทะเบียนถั่วพิลีแห้ง (dried nuts of Canarium ovatum Engl.) เป็นอาหารพื้นเมืองดั้งเดิม (Traditional food)  ภายใต้กฎระเบียบอาหารใหม่ Regulation (EU) 2015/2283
  2. หน่วยงานความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ทำการประเมินและลงความเห็นว่า ถั่วพิลีมีความปลอดภัยต่อการบริโภคและมีประวัติเคยมีการบริโภคในประเทศฟิลิปปินส์ เป็นไปตามข้อกำหนดของ Regulation (EU) 2015/2283 มาตรา 14 จึงเห็นควรอนุญาตให้ถั่วพิลีแห้งสามารถวางจำหน่ายเพื่อการบริโภคของประชากรทั่วไปได้ในสหภาพยุโรป
  3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0267&from=EN