free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปอนุญาตให้ทิงเจอร์จากเกรทมัลเลน (great mullein tincture) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์

สหภาพยุโรปอนุญาตให้ทิงเจอร์จากเกรทมัลเลน (great mullein tincture) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์

    Commission Implementing Regulation (EU) 2022/702 ว่าด้วย การอนุญาตให้ทิงเจอร์จากเกรทมัลเลน (great mullein tincture) เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ใน EU Official Journal L 132/1 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ทิงเจอร์จากเกรทมัลเลน  เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์   (feed  additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds) และอนุญาตให้ใช้กับไก่เพื่อขุน ไก่งวงเพื่อขุน สุกรเพื่อขุน ลูกวัวเพื่อขุน แกะและลูกแกะเพื่อขุน ปลาซัลมอน (ยกเว้นวัตถุประสงค์เพื่อการสืบพันธุ์) และกระต่ายเพื่อขุน  เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2575 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกัน
  2. คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้ใช้สารเสริมดังกล่าวขั้นสูงสุดที่ปริมาณ 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหาร

สัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)

3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0702&from=EN