free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationNovel Foodสหภาพยุโรปอนุญาตให้ผงเห็ดวิตามิน D2 ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ (Novel food)

สหภาพยุโรปอนุญาตให้ผงเห็ดวิตามิน D2 ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ (Novel food)

    คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2079 ว่าด้วย การอนุญาตให้วางจำหน่ายผงเห็ดวิตามิน D2 เป็นอาหารใหม่ (novel food) ภายใต้ Regulation (EU) 2015/2283 ซึ่งเป็นการปรับแก้ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 ใน EU Official Journal L 426/16 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕62 บริษัท MBio Monoghan Mushrooms ของไอร์แลนด์ ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อขอขึ้นทะเบียนผงเห็ดวิตามิน D2 เป็นอาหารใหม่ภายใต้ Regulation (EU) 2015/2283 มาตรา 10(1)
  2. หน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ทำการประเมินและเห็นว่า ผงเห็ดวิตามิน D2 (Agaricus bisporus) มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และเป็นไปตามข้อกำหนดของ Regulation (EU) 2015/2283 จึงเห็นชอบให้ผงเห็ดวิตามิน D2 บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อ Novel food ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 โดยอนุญาตให้ใช้ในธัญพืชอาหารเช้า ขนมปังใส่ยีสต์และขนมอบที่คล้ายคลึง ผลิตภัณฑ์ธัญพืช พาสตาและผลิตภัณฑ์คล้ายคลึง น้ำผลไม้/น้ำผักและน้ำหวานจากผลไม้/ผัก ผลิตภัณฑ์นมและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนนม (เครื่องดื่ม/ไม่ใช่เครื่องดื่ม) นมผง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนเนื้อสัตว์ ซุป ขนมขบเคี้ยวขึ้นรูป อาหารที่ใช้ทดแทนสำหรับการควบคุมน้ำหนัก อาหารสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทางการแพทย์ และอาหารเสริม (ยกเว้นอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก) โดยกำหนดสัดส่วนการบริโภคสูงสุด (Maximum levels) ระหว่าง 1,1 – 15 ไมโครกรัม/100 มิลลิกรัม หรือ /100 กรัมหรือ /วัน (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์)

3. การขึ้นทะเบียนผงเห็ดวิตามิน D2 เป็นอาหารใหม่ให้แก่บริษัทผู้ยื่นคำร้อง MBio Monoghan Mushrooms ของไอร์แลนด์ ในครั้งนี้  ไม่ได้ถือเป็นการกีดกันให้ผู้ยื่นคำร้องรายอื่น ๆ ไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนสินค้าชนิดเดียวกันได้ หากข้อมูลที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องมีความถูก/ครบถ้วนเป็นไปตามกฎระเบียบ แม้ว่า บริษัท MBio Monoghan Mushrooms ของไอร์แลนด์ จะได้ยื่นขอการปกป้องข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ เป็นเวลา 5 ปี จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2569

4. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2079&from=EN