free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeNews Alertสหภาพยุโรปอนุญาตให้ไทยขึ้นบัญชีเป็นประเทศผู้ส่งออกประเภทการค้าไตรภาคีสำหรับนม

สหภาพยุโรปอนุญาตให้ไทยขึ้นบัญชีเป็นประเทศผู้ส่งออกประเภทการค้าไตรภาคีสำหรับนม

เมื่อปี 2565 สปษ. สหภาพยุโรป และกรมประมง ร่วมกับสำนักงานมาตรฐาน-สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ แจ้งความประสงค์ขอขึ้นบัญชีเพื่อให้ไทยได้รับอนุญาตเป็นประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนประกอบ (ประเภทไตรภาคีสำหรับนม) จาก DG SANTE เพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าสินค้าประมงดิบแช่แข็งประเภทกุ้งชุบแป้ง/ชุบเกล็ดขนมปังของผู้ส่งออกไทย

ล่าสุด คณะกรรมาธิการยุโรปอนุญาตให้ไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่สามที่สามารถใช้นม (milk) ในสินค้าปศุสัตว์และประมงได้ทุกประเภท (แต่เดิมมีข้อจำกัดให้ใช้นมได้ในสินค้าคอมโพสิตเท่านั้น) จากการอนุญาตในครั้งนี้ ส่งผลให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าประมงและปศุสัตว์ที่มีส่วนผสมของนมได้ทุกประเภท อาทิ กุ้งดิบชุบแป้งอเนกประสงค์ที่มีส่วนผสมของนม, ไก่ดิบเสียบไม้บาร์บีคิวหมักนม (นมที่ใช้ต้องมีแหล่งกำเนิดจาก EU หรือประเทศที่ได้รับการรับรองจาก EU เท่านั้น)

อ้างอิงตามประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2023/514 ว่าด้วยการปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากประเทศที่สามที่ปลอดสารตกค้างและได้รับอนุญาตให้ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ใน EU Official Journal 71/11 “ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป”