free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปเตรียมข้อเสนอกฎระเบียบต่อต้านการใช้แรงงานบังคับ

สหภาพยุโรปเตรียมข้อเสนอกฎระเบียบต่อต้านการใช้แรงงานบังคับ

indian men working
Photo by Yogendra Singh on Pexels.com
  1. ขณะนี้ รัฐสภายุโรปกำลังอยู่ในระหว่างการหาข้อสรุปต่อข้อเสนอ (proposal) ของคณะกรรมาธิการยุโรปในการระงับไม่ให้สินค้าที่ผลิตจากการใช้แรงงานบังคับ (forced labour) สามารถเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปได้ และมีแนวทางที่จะบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าวกับทุกประเทศและทุกชนิดสินค้า รวมถึงประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
  2. ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดให้มีกระบวนการสอบสวน  2  ขั้นตอน คือ (1) ระยะเบื้องต้น ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักแห่งชาติ (National Competent Authorities: NCAs) เป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกขอ/ประเมินข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจ และ (2) ระยะสืบสวน หาก NCAs พบว่า มีการละเมิดที่ต้องสงสัย ผู้ประกอบการที่ถูกสืบสวนนั้น จะต้องปรับใช้มาตรการเพื่อกำจัดการบังคับใช้แรงงานในห่วงโซ่อุปทานของตนให้หมดไป โดย NCAs จะมีอำนาจในการตรวจสอบ รวมไปถึงในประเทศที่สาม ภายใต้ความยินยอมของผู้ประกอบการและประเทศที่ได้รับผลกระทบนั้นๆ
  3. รัฐสภายุโรปเตรียมปรับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อให้การบังคับใช้กฎข้อบังคับดังกล่าวสามารถครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) สอดคล้องกับกฎหมายเรื่องการกำกับดูแลและความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเช่นกัน