free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้ phosmet เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

สหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้ phosmet เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

top view of green field
Photo by Tom Fisk on Pexels.com

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1280 ว่าด้วย ไม่ต่ออายุให้ phosmet เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L 16/33 ขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  1. คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สาร phosmet ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่มีต่อผู้ประกอบการ ผู้ใช้สาร ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ผู้บริโภค สิ่งมีชีวิตในน้ำ นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ขาปล้อง (รวมถึงผึ้ง) รวมทั้งไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงของสาร phosmet ในภาพรวม และการประเมินการพัฒนาความเป็นพิษต่อระบบประสาทได้ ดังนั้น คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรยกเลิกการใช้สาร phosmet ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และกำหนดให้ประเทศสมาชิกฯ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าว ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นอย่างช้า และสามารถยื่นขอขยายช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านได้ โดยไม่เกินวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เว้นแต่จะมีการยื่นขอให้พิจารณาต่ออายุการใช้สารดังกล่าวอีกครั้ง
  2. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 7 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2565) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0094&from=EN