free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้ benfluralinซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

สหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้ benfluralinซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

man fumigating the plants
Photo by Laura Arias on Pexels.com

    คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2023/149 ว่าด้วย ไม่ต่ออายุให้ benfluralin เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L 20/30 โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  1. เนื่องจากหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป  (European Food Safety Agency) ยังมีข้อกังวลต่อผลกระทบจากการใช้สาร benfluralin ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะความเสี่ยงในระยะยาวสำหรับนก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึงความเสี่ยงจากเมตาบอไลต์ 371R และ 372R ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และความเสี่ยงจากพิษทุติยภูมิ (secondary poisoning) สำหรับสัตว์ที่กินไส้เดือนเป็นอาหาร รวมถึงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงทางพิษวิทยาไม่ได้ครอบคลุมเกี่ยวกับระดับสิ่งเจือปน (impurity) ที่อาจมีผลต่อความเป็นพิษต่อพันธุกรรม (genotoxic) คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรยกเลิกการใช้สาร benfluralin  ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และกำหนดให้ประเทศสมาชิกฯ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าว ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 และสามารถยื่นขอขยายช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านได้ โดยไม่เกินวันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เว้นแต่จะมีการยื่นขอให้พิจารณาต่ออายุการใช้สารดังกล่าวอีกครั้ง

    2. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0149&from=EN