free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้ dimoxystrobin ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

สหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้ dimoxystrobin ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

man fumigating the plants
Photo by Laura Arias on Pexels.com

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1436 ว่าด้วย การไม่ต่ออายุให้ dimoxystrobin เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L 176/10  โดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  1. เนื่องจากหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป  (European Food Safety Authority: EFSA) ยังมีข้อกังวลต่อผลกระทบจากการใช้สาร dimoxystrobin ที่มีการตกค้างเมตาบอไลต์ของสารดังกล่าว (505M08 และ 505M09) ในน้ำบาดาล
  2. คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรยกเลิกการใช้สาร dimoxystrobin  ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และกำหนดให้ประเทศสมาชิกฯ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าว ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 และสามารถยื่นขอขยายช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านได้ โดยไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม  2567 เว้นแต่จะมีการยื่นขอให้พิจารณาต่ออายุการใช้สารดังกล่าวอีกครั้ง
  3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2566) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1436