free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้  asulam-sodium เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

สหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้  asulam-sodium เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

    คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2024/425 ว่าด้วย การไม่อนุญาตให้ asulam-sodium เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L series สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  1. คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Agency: EFSA) ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สาร asulam-sodium ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงในระยะยาวที่มีต่อนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจากการใช้สารดังกล่าวในทุ่งกว้าง (ยกเว้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่กินแมลงเป็นอาหาร) รวมถึงพบว่า สาร asulam-sodium มีคุณสมบัติเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อมนุษย์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.6.5 ภาคผนวก II ของ Regulation (EC) No 1107/2009 คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรไม่อนุญาตให้ใช้สาร asulam-sodium เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ประกอบกับบริษัทผู้ยื่นคำร้องได้ถอนคำร้องไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เว้นแต่จะมีการยื่นขอให้พิจารณาอนุญาตการใช้สารดังกล่าวอีกครั้ง
  2. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400425