free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้ mepanipyrim เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

สหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้ mepanipyrim เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

man fumigating the plants
Photo by Laura Arias on Pexels.com

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2024/1217 ว่าด้วย การไม่ต่ออนุญาตให้ mepanipyrim เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L series สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Agency: EFSA) ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สาร mepanipyrim ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงในระยะยาวที่มีต่อสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมจากการใช้สารดังกล่าว รวมถึงพบว่า สาร mepanipyrim มีคุณสมบัติเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อมนุษย์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.6.5 และ 3.8.2 ภาคผนวก II ของ Regulation (EC) No 1107/2009 คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรไม่ต่ออนุญาตให้ใช้สาร mepanipyrim เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และกำหนดให้ประเทศสมาชิกฯ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าว ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 และสามารถยื่นขอขยายช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านได้ โดยไม่เกินวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 เว้นแต่จะมีการยื่นขอให้พิจารณาต่ออายุการใช้สารดังกล่าวอีกครั้ง

กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2567) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401217