บุคลากร

Dr. Pornthep
SRITANATORN
ดร. พรเทพ ศรีธนาธร

Minister (Agriculture)
อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร)
pornthep@agrithai.be


Mr. Suvisit
SAENG-UEA-ANGKUN
นายสุวิศิษฏ์ แสงเอื้ออังกูร

First Secretary (Agriculture)
เลขานุการเอก (ฝ่ายเกษตร)
suvisit@agrithai.be


Ms. Manassanan
CHOTEJIRABHIROM
นางสาวมนัสนันท์ โชติจิราภิรมย์

​First Secretary (Agriculture)
เลขานุการเอก (ฝ่ายเกษตร)
manassanan@agrithai.be


Ms. Nawamol
RAMABUTR
นางสาวนวมลลิ์ รามบุตร

Technical Assistant (Agriculture)
ผู้ช่วยดำเนินงานฝ่ายเกษตรMs. Somjit
JIAMTONG
นางสาวสมจิตร์ เจียมทอง

Clerk
เสมียน