free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationNovel Foodหน่วยงานความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรปลงมติให้จิ้งหรีดของเวียดนามมีความปลอดภัยต่อการบริโภค

หน่วยงานความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรปลงมติให้จิ้งหรีดของเวียดนามมีความปลอดภัยต่อการบริโภค

cricket on a leaf
Photo by Egor Kamelev on Pexels.com

ด้วย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สื่อออนไลน์ IHS Markit ซึ่งเป็นสื่อชั้นนำของสหภาพยุโรปได้เผยแพร่รายงานสรุป กรณีหน่วยงานความปลอดภัยอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) ลงมติให้จิ้งหรีดของเวียดนามมีความปลอดภัยต่อการบริโภค สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  1. EFSA ได้แถลงผลการพิจารณาเอกสารข้อมูล (dossier) ของ Cricket One Co (บริษัทสัญชาติเวียดนาม) โดยมีมติให้แป้งทำจากจิ้งหรีดทองแดงลาย (Acheta domesticus) ที่ผ่านกระบวนการปลอดไขมันบางส่วน (partially defatted house cricket powder) ของเวียดนาม ว่ามีความปลอดภัยต่อการบริโภคและสามารถใช้เป็นอาหารและส่วนประกอบของอาหารได้ตามวิธีการใช้งานและอัตราส่วนที่ระบุ และมีความเหมาะสมแก่การบริโภคสำหรับผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป ทั้งนี้ โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรอง (Good Manufacturing Practice : GMP) และ (Hazard Analysis Critical Control Points : HACCP) และสถานที่เพาะเลี้ยงแมลงได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมการเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม (Department of Agriculture and Rural Development) ด้วยแล้ว
  2. การมีมติรับรองแป้งที่ทำจากจิ้งหรีดทองแดงลายของเวียดนามครั้งนี้ นับเป็นอันดับที่ 5 ที่ EFSA ให้การรับรองด้านความปลอดภัยอาหารหลังจากที่ Regulation (EU) 2015/2283 ว่าด้วย อาหารใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการด้านพืช สัตว์ อาหาร และอาหารสัตว์ (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) จะต้องให้การรับรองและอนุมัติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดเพื่อการบริโภคในสหภาพยุโรป ก่อนที่คณะกรรมาธิการยุโรปจะดำเนินการออกกฎระเบียบรับรองการขึ้นทะเบียน จิ้งหรีดเป็นอาหารใหม่ต่อไป
  3. อย่างไรก็ตาม การบริโภคแมลงสามารถกระตุ้นอาการภูมิแพ้อาหารได้ (food allergen) ซึ่งขึ้นอยู่กับความไวต่อโปรตีนจากแมลงของแต่ละบุคคล รวมถึงการมีปฏิกิริยาข้ามกันของสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้อื่น ๆ อาทิ สัตว์กลุ่มครัสเตเชียน (กุ้ง กั้ง และปู) ไร และมอลลัส หรือสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ที่อาจตกค้างจากอาหารของแมลง อาทิ กลูเตนจากธัญพืช รวมถึงการมีปฏิกิริยาข้ามกันของสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้อื่น ๆ
  4. บริษัท Cricket One Co (บริษัทสัญชาติเวียดนาม) ได้ยื่นขอการปกป้องข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ เป็นเวลา 5 ปี

การรับรองความปลอดภัยในการบริโภคแป้งทำจากจิ้งหรีดบ้านของ  EFSA  ในครั้งนี้ มีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการบริโภคแมลงของผู้บริโภคใน EU อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นความคืบหน้าสำคัญของอุตสาหกรรมแมลงในกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่สหภาพยุโรปอนุญาตขึ้นทะเบียนแมลงเป็นอาหารใหม่ให้แก่ประเทศที่สาม เพราะที่ผ่านมาเป็นการอนุญาตให้แก่ผู้ยื่นคำร้องจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป อาทิ เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส เท่านั้น จึงคาดว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่จะนำไปสู่การพิจารณาแมลงเพื่อบริโภคชนิดอื่น ๆ รวมทั้งจิ้งหรีดของไทยที่อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนอาหารใหม่ในขณะนี้