free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้ benalaxyl เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

สหภาพยุโรปไม่ต่ออายุให้ benalaxyl เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

Featured Image by Christian Lue on Unsplash

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1280 ว่าด้วย ไม่ต่ออายุให้ benalaxyl เป็นสารออกฤทธิ์ (Active Substance) ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L 301/4 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  1. คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหาร (European Food Safety Agency) ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้สาร benalaxyl ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปนเปื้อนของเมตาบอไลต์ในน้ำบาดาล ความเสี่ยงในระยะยาวต่อนก นกที่กินไส้เดือน และสัตว์ขาปล้องที่ไม่ใช่เป้าหมายที่ได้รับสาร benalaxyl รวมทั้งไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงของสาร benalaxyl ต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อ คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรยกเลิกการใช้สาร benalaxyl ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และกำหนดให้ประเทศสมาชิกฯ ดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตผลิตภัณฑ์อารักขาพืชที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าว ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 และสามารถยื่นขอขยายช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านได้ โดยไม่เกินวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เว้นแต่จะมีการยื่นขอให้พิจารณาต่ออายุการใช้สารดังกล่าวอีกครั้ง
  2. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1280&from=EN