free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปต่ออายุการอนุญาตให้ cyazofamid เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

สหภาพยุโรปต่ออายุการอนุญาตให้ cyazofamid เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

Featured Imagee by Etienne Girardet on Unsplash

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/843 ว่าด้วย การต่ออายุการอนุญาตให้ cyazofamid เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L 186/20 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เห็นชอบให้ต่ออายุการใช้สาร cyazofamid ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักพืช ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2579 โดยให้ขยายขอบเขตการใช้งานจากเดิมที่เป็นเพียงสารควบคุมเชื้อรา (fungicide) ให้ครอบคลุมถึงการเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อารักขาพืช อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้ผู้ยื่นคำร้องจะต้องส่งมอบข้อมูลการประเมินผลกระทบของการบำบัดน้ำที่มีต่อธรรมชาติจากการตกค้างของสารฯ ในผิวน้ำและน้ำบาดาล ภายในระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รวมทั้งข้อมูลผลการประเมินที่เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อยืนยันว่าสารดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566
  2. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0843&from=EN