free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับระยะเวลาการอนุญาตสารออกฤทธิ์ที่ไม่ต่ออายุใช้งาน

สหภาพยุโรปปรับระยะเวลาการอนุญาตสารออกฤทธิ์ที่ไม่ต่ออายุใช้งาน

Featured Image under Pixabay license

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/726 ว่าด้วย การปรับปรุง Implementing Regulation (EU) No 540/2011 ระยะเวลาการอนุญาตสาร Adoxophyes orana granulovirus และสาร flutriafol ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ ใน EU Official Journal L 155/20 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เนื่องจากบริษัทผู้ยื่นขออนุญาตใช้สารออกฤทธิ์ทั้ง 2 รายการ แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอขยายระยะเวลาการอนุญาตใช้สารดังกล่าวอีกต่อไป คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรปรับระยะเวลาการอนุญาตให้สอดคล้องกับวันสิ้นสุดของการอนุญาตเดิม หรือกำหนดวันที่มีผลปรับใช้โดยเร็วที่สุด (ในกรณีที่การอนุญาตเดิมได้สิ้นสุดไปแล้ว) ดังนี้
    • สาร Adoxophyes orana granulovirus ได้รับอนุญาตการใช้งานไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
    • สาร flutriafol ได้รับอนุญาตการใช้งานไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
  2. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 3 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0726&from=EN