free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปอนุญาตให้สินค้าคอมโพสิตที่ไม่มีเนื้อสัตว์ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบ

สหภาพยุโรปอนุญาตให้สินค้าคอมโพสิตที่ไม่มีเนื้อสัตว์ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบ

Featured Image by Christian Lue on Unsplash

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Delegated Regulation (EU) 2021/630 ว่าด้วย การเสริม Regulation (EU) 2017/625 เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อสินค้าบางรายการที่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบควบคุม ณ ด่านตรวจสอบ ใน EU Official Journal L 132/17 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ปรับแก้บัญชีรายชื่อสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบควบคุม ณ ด่านตรวจสอบ โดยอนุญาตให้เพิ่มสินค้าคอมโพสิตที่ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์แปรรูป ซึ่งสามารถเก็บรักษาไว้ได้ที่อุณหภูมิห้อง (shelf-stable composite products not containing processed meat) ให้บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อสินค้าที่ได้รับการยกเว้นฯ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าคอมโพสิตที่มีส่วนผสมของไข่หรือนมที่ผ่านกระบวนการสเตอริไรส์ หรือผ่านกระบวนการให้ความร้อนสูง (ตาม Delegated Regulation (EU) 2019/625 มาตรา 12(2)(c)) โดยส่วนประกอบที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์แต่ละรายการในสินค้าคอมโพสิตจะต้องมาจากประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อใน Commission Decision 2011/163/EU และมีหนังสือรับรองเอกชน (private attestation) ที่ออกให้โดยผู้นำเข้า (ตามแบบฟอร์ม Commission implementing Regulation (EU) 2020/2235 Annex V)
 2. อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของประเทศสมาชิกฯ จะต้องมีการตรวจสอบสินค้าดังกล่าว ณ จุดหมายปลายทาง อาทิ ณ ที่วางจำหน่าย คลังสินค้า หรือสถานที่ประกอบการของผู้นำเข้าอย่างสม่ำเสมอตามความถี่ที่ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงนั้น ๆ
 3. บัญชีรายชื่อสินค้าที่ได้รับการยกเว้นการตรวจสอบควบคุม ณ ด่านตรวจสอบ ปรากฏตามภาคผนวก (Annex) ดังนี้
  • ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน (confectionery) รวมถึงลูกกวาด ชอคโกแลต และสิ่งปรุงแต่งอาหาร (food preparations) อื่น ๆ ที่มีโกโก้ ตามข้อกำหนดในมาตรา 3(1) ภายใต้รหัส CN headings 1704, ex 1806 20, ex 1806 31 00, ex 1806 32, ex 1806 90 11, ex 1806 90 19, ex 1806 90 31, ex 1806 90 39, ex 1806 90 50 และ ex 1806 90 90
  • พาสตา เส้นก๋วยเตี๋ยว และคูสคูส (couscous) ตามข้อกำหนดในมาตรา 3(1) ภายใต้รหัส CN headings ex 1902 19, ex 1902 30 และ ex 1902 40
  • ขนมปัง เค้ก บิสกิต วัฟเฟิล เวเฟอร์ ขนมปังกรอบสำหรับเด็กเล็ก (rusks) ขนมปังอบกรอบ (toasted bread) และผลิตภัณฑ์อบกรอบที่คล้ายคลึง ตามข้อกำหนดในมาตรา 3(1) ภายใต้รหัส CN headings ex 1905 10, ex 1905 20, ex 1905 31, ex 1905 32, ex 1905 40 และ ex 1905 90
  • มะกอกยัดไส้ปลา (olives stuffed with fish) ตามข้อกำหนดในมาตรา 3(1) ภายใต้รหัส CN headings ex 2001 90 65, ex 2005 70 00 และ ex 1604
  • สารสกัด (extracts) น้ำมันหอมระเหย (essences) และสารสกัดเข้มข้น (concentrates) จากกาแฟ ชา หรือมาเต (maté) และการเตรียม (preparations) ที่มีสินค้าดังกล่าวเป็นส่วนประกอบหรือประกอบด้วยกาแฟ ชา หรือมาเต ตามข้อกำหนดในมาตรา 3(1) ชิโครีคั่ว (roasted chicory) และผลิตภัณฑ์ทดแทนกาแฟคั่ว รวมถึงสารสกัด น้ำมันหอมระเหย และสารสกัดเข้มข้นที่มีส่วนประกอบดังกล่าว ตามข้อกำหนดในมาตรา 3(1) ภายใต้รหัส CN heading 2101
  • สต็อกซุป (soup stocks) และสิ่งแต่งกลิ่นรส (flavourings) ที่บรรจุเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย (final consumer) ตามข้อกำหนดในมาตรา 3(1) ภายใต้รหัส CN heading ex 2104
  • อาหารเสริม (food supplements) ที่มีการบรรจุ เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย (final consumer) ที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป (รวมถึง glucosamine, chondroitin หรือ chitosan) ตามข้อกำหนดในมาตรา 3(1) ภายใต้รหัส CN heading ex 2106
  • เหล้าหวาน (liqueurs and cordials) ตามข้อกำหนดในมาตรา 3(1) ภายใต้รหัส CN heading ex 2208 70
 4. คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้ยกเลิกกฎระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
  • Implementing Regulation (EU) 2019/626
  • การอ้างถึงกฎระเบียบที่ถูกยกเลิกข้างต้น ให้ถือว่าเป็นการอ้างอิงกฎระเบียบฉบับนี้ ตามตารางเปรียบเทียบในภาคผนวก XVII
 5. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0630&from=EN