free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปประกาศให้หนอนนกอบแห้งขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ (Novel food) อย่างเป็นทางการ

สหภาพยุโรปประกาศให้หนอนนกอบแห้งขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ (Novel food) อย่างเป็นทางการ

Featured Image by Guillaume Périgois on Unsplash

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/882 ว่าด้วย การอนุญาตให้วางจำหน่ายหนอนนกอบแห้ง (dried Tenebrio molitor larva) เป็นอาหารใหม่ (novel food) ภายใต้ Regulation (EU) 2015/2283ซึ่งเป็นการปรับแก้ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 ใน EU Official Journal L 194/16 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เนื่องจากหน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (EFSA) เห็นว่า หนอนนกอบแห้ง (dried Tenebrio molitor larva) มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และเป็นไปตามข้อกำหนดของ Regulation (EU) 2015/2283 คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นชอบให้หนอนนกอบแห้ง (dried Tenebrio molitor larva) บรรจุอยู่ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/ 2470
  2. คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้สินค้าที่มีส่วนผสมของหนอนนกอบแห้ง (dried Tenebrio molitor larva)ต้องติดฉลากโดยระบุว่า ‘สินค้าดังกล่าวสามารถก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผู้บริโภคที่เคยมีอาการแพ้ครัชเตเชียน (สัตว์จำพวกกุ้ง กั้ง และปู) สินค้าจากครัชเตเชียน และไรฝุ่น’
  3. การขึ้นทะเบียนหนอนนกอบแห้งเป็นอาหารใหม่ให้แก่บริษัทผู้ยื่นคำร้อง SAS EAP Group ของฝรั่งเศส ไม่ได้ถือเป็นการกีดกันให้ผู้ยื่นคำร้องรายอื่น ๆ ไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนสินค้าชนิดเดียวกันได้ หากข้อมูลที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องมีความถูก/ครบถ้วนเป็นไปตามกฎระเบียบ
  4. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0882&from=EN