free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปอนุญาตสารเสริมในอาหารสัตว์

สหภาพยุโรปอนุญาตสารเสริมในอาหารสัตว์

Featured Image under Pixabay license
 1. Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1799 ว่าด้วย การอนุญาตให้ preparation of 6-phytase ที่ผลิตโดย Komagataella phaffii CGMCC 12056 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ใน EU Official Journal L 402/43 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ preparation of 6-phytase ที่ผลิตโดย Komagataella phaffii CGMCC 12056 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่ม zootechnical additives เพื่อช่วยระบบย่อยอาหาร (digestibility enhancers) และอนุญาตให้ใช้กับไก่เพื่อไข่และนกเพื่อไข่อื่น ๆ เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2573 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
  2. คณะกรรมาธิการยุโรปอนุญาตให้ใช้สารเสริมดังกล่าวในระดับต่ำสุดที่ 300 U หน่วยกิจกรรม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12) อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกัน
  3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1799&from=EN
 2. Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1800 ว่าด้วย การอนุญาตให้ monosodium glutamate ที่ผลิตจากการหมักกับ Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ใน EU Official Journal L 402/46 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ monosodium glutamate ที่ผลิตจากการหมักกับ Corynebacterium glutamicum KCCM 80188 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยเพิ่มรสชาติของอาหาร และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2573 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
  2. คณะกรรมาธิการยุโรปแนะนำปริมาณการใช้สารเสริมดังกล่าวบนฉลาก ในระดับสูงสุดไม่เกิน 25 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)
  3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1800&from=EN