free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปขยายระยะเวลาการอนุญาตให้สารออกฤทธิ์

สหภาพยุโรปขยายระยะเวลาการอนุญาตให้สารออกฤทธิ์

Featured Image by Dimitris Vetsikas under Pixabay license

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1511 ว่าด้วย การปรับปรุง Implementing Regulation (EU) No 540/2011 ด้านการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้สาร amidosulfuron สาร bifenox สาร chlorotoluron สาร clofentezine สาร clomazone สาร cypermethrin สาร daminozide สาร deltamethrin สาร dicamba สาร difenoconazole สาร diflufenican สาร fenoxaprop-P สาร fenpropidin สาร fludioxonil สาร flufenacet สาร fosthiazate สาร indoxacarb สาร lenacil สาร MCPA สาร MCPB สาร nicosulfuron สาร paraffin oils สาร picloram สาร prosulfocarb สาร sulphur สาร triflusulfuron และสาร tritosulfuron ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ ใน EU Official Journal L 344/18 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. เนื่องจากการอนุญาตใช้สารออกฤทธิ์ (Active Substances) จำนวน 27 รายการ จะสิ้นสุดลงในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 ซึ่งการต่ออายุการอนุญาตใช้งานสารดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และจำต้องใช้เวลาในการพิจารณา ดังนั้น เพื่อมิให้การใช้สารดังกล่าวได้รับผลกระทบก่อนการประกาศผลการพิจารณา คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการใช้สารทั้ง 27 รายการ เป็นการชั่วคราว ดังนี้
  1. รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564
   • deltamethrin
   • flufenacet
   • fosthiazate
   • chlorotoluron
   • cypermethrin
   • daminozide
   • MCPA
   • MCPB
   • indoxacarb
   • prosulfocarb
   • fludioxonil
   • clomazone
  2. รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
   • tritosulfuron
  3. รายชื่อสารที่ได้รับอนุญาตขยายเวลาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
   • amidosulfuron
   • nicosulfuron
   • clofentezine
   • dicamba
   • difenoconazole
   • lenacil
   • picloram
   • bifenox
   • diflufenican
   • fenoxaprop-P
   • fenpropidin
   • triflusulfuron
   • sulphur
   • paraffin oils
 2. คณะกรรมาธิการยุโรปได้กำหนดเงื่อนไขการควบคุมการขยายเวลา ดังนี้
  1. ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรไม่อนุญาตให้ต่ออายุการใช้สารนั้น ๆ ให้คณะกรรมาธิการยุโรปปรับใช้วันสิ้นสุดของการอนุญาตเดิม หรือวันที่กฎระเบียบการระงับการใช้สารนั้น ๆ มีผลบังคับใช้
  2. ในกรณีที่คณะกรรมาธิการยุโรปพิจารณาแล้วเห็นควรอนุญาตให้ต่ออายุการใช้สารนั้น ๆ ให้คณะกรรมาธิการยุโรปดำเนินการกำหนดวันที่มีผลปรับใช้โดยเร็วที่สุด
 3. ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1511&from=EN