free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปอนุญาตสารเสริมในอาหารสัตว์

สหภาพยุโรปอนุญาตสารเสริมในอาหารสัตว์

Featured Image by Dimitris Vetsikas under Pixabay license
 1. Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1795 ว่าด้วย การอนุญาตให้ iron chelate of lysine และ glutamic acid เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ใน EU Official Journal L 402/27 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ zinc chelate of lysine และ glutamic acid เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘compounds of trace elements’ และอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2573 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกัน
  2. คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้ใช้สารเสริมดังกล่าวในสัตว์ต่าง ๆ ดังนี้
   • (1) แกะ ไม่เกิน 500 (ปริมาณรวม) องค์ประกอบ (Fe) ในมิลลิกรัมของสาร/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)
   • (2) วัวและสัตว์ปีก ไม่เกิน 450 (ปริมาณรวม) องค์ประกอบ (Fe) ในมิลลิกรัมของสาร/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)
   • (3) ลูกสุกรที่มีอายุไม่เกิน 1 สัปดาห์ก่อนหย่านม ไม่เกิน 250 (ปริมาณรวม) องค์ประกอบ (Fe) ในมิลลิกรัมของสาร/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)
   • (4) สัตว์เลี้ยง ไม่เกิน 600 (ปริมาณรวม) องค์ประกอบ (Fe) ในมิลลิกรัมของสาร/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)
   • (5) สัตว์สายพันธุ์อื่น ๆ ไม่เกิน 750 (ปริมาณรวม) องค์ประกอบ (Fe) ในมิลลิกรัมของสาร/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)
  3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1795&from=EN
 2. Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1796 ว่าด้วย การอนุญาตให้ L-glutamine ที่ผลิตโดย Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ใน EU Official Journal L 402/31 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ L-glutamine ที่ผลิตโดย Corynebacterium glutamicum NITE BP-02524 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ โดยมีหน้าที่เป็น ‘amino acids, their salt and analogues’ และภายใต้กลุ่มสารเสริมทางประสาทสัมผัส (sensory additives) โดยมีหน้าที่เป็นสารแต่งกลิ่น (flavouring compounds) เป็นแหล่ง glutamine ที่มีประสิทธิภาพสำหรับสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งเป็น L- glutamine ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพในกระเพาะรูเมนในสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2573 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
  2. คณะกรรมาธิการยุโรปแนะนำให้ใช้สารเสริมดังกล่าวในระดับสูงสุดไม่เกิน 25 มิลลิกรัม/กิโลกรัมของอาหารสัตว์ (ที่มีความชื้นร้อยละ 12)
  3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1796&from=EN