free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปประกาศบัญชีรายชื่อรัฐเจ้าของธงและหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักด้าน IUU ของประเทศที่สาม

สหภาพยุโรปประกาศบัญชีรายชื่อรัฐเจ้าของธงและหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักด้าน IUU ของประเทศที่สาม

Featued Image by GEORGE DESIPRIS under Pexels license

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ 2021/C 93/03 ว่าด้วย การประกาศบัญชีรายชื่อรัฐเจ้าของธง (flag State) และหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ IUU ด้านหนังสือรับรองการจับสัตว์น้ำ (catch certificate) ของประเทศที่สาม ใน EU Official Journal C 93/16 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. บัญชีรายชื่อรัฐเจ้าของธง และหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักภายใต้ Council Regulation (EC) No 1005/2008 มาตรา 20(1) (2) (3) และภาคผนวก III ของประเทศที่สาม จำนวน 93 ราย
 2. ในส่วนของประเทศไทย ประกอบด้วยหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ดังนี้
  1. กรมประมง และกรมเจ้าท่า
   • กำกับดูแลการขึ้นทะเบียนเรือประมง
   • การออก ระงับ และถอนใบอนุญาตการทำประมง
  2. กรมประมง
   • รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏในใบรับรองการจับสัตว์น้ำ และลงนาม (validate) ในใบรับรองการจับสัตว์น้ำ
   • ดำเนินการ ตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งมาตรการอนุรักษ์และการจัดการซึ่งเรือประมงที่ชักธงไทยได้มีการปฏิบัติตาม
   • ทำการตรวจสอบใบรับรองการจับสัตว์น้ำและแจ้งข้อมูลให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักของประเทศสมาชิกฯ สหภาพยุโรปทราบ ผ่านช่องทางความร่วมมือที่อ้างถึงในมาตรา 20(4)
   • แจ้งตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองการจับสัตว์น้ำให้แก่สหภาพยุโรปทราบ ตามตัวอย่างแบบฟอร์มที่กำหนดในภาคผนวก II
   • แจ้งเตือน (notifications) ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้สหภาพยุโรปทราบ
  3. รายละเอียดของประกาศดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0319(01)&from=EN