free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับแก้ข้อกำหนดสุขอนามัยอาหาร

สหภาพยุโรปปรับแก้ข้อกำหนดสุขอนามัยอาหาร

Featured Image by Walter Otto on Unsplash

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/382 ว่าด้วย การปรับแก้ Regulation (EC) No 852/2004 ว่าด้วย สุขอนามัยอาหาร ในส่วนที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาหารที่ก่อให้เกิดการแพ้ การกระจายสินค้าอาหาร และวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร ใน EU Official Journal L 74/3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. แก้ไข Regulation (EC) No 852/2004 ภาคผนวก I (ว่าด้วย การผลิตขั้นพื้นฐาน) โดยให้เพิ่มข้อ 5a ใน Part A Section II ดังนี้
  • ห้ามใช้อุปกรณ์ ยานพาหนะ และ/หรือคอนเทนเนอร์ที่ใช้สำหรับการเก็บเกี่ยว การขนส่ง หรือการจัดเก็บสารหรือสินค้า ที่ก่อให้เกิดการแพ้ (allergies) หรือการแพ้แฝง (intolerances) ตาม Regulation (EU) No 1169/2011 ภาคผนวก II ในการเก็บเกี่ยวการขนส่ง หรือการจัดเก็บอาหาร ที่ไม่มีส่วนประกอบของสารหรือสินค้านั้น ๆ เว้นแต่จะมีการทำความสะอาดและตรวจสอบว่าไม่มีร่องรอยของสารหรือสินค้านั้น ๆ
 2. แก้ไข Regulation (EC) No 852/2004 ภาคผนวก II (ว่าด้วย ข้อกำหนดสุขอนามัยทั่วไปสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร) ดังนี้
  1. บทนำ (introduction) ให้เปลี่ยนใหม่ ดังนี้
   • บทนำ
    • ปรับใช้บท (Chapters) ที่ V, Va, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIa และ XI กับทุกขั้นตอนการผลิต การแปรรูป และการกระจายอาหาร โดบบทอื่น ๆ ให้ปรับใช้ ดังนี้
     • บทที่ I ปรับใช้กับสถานที่ประกอบอาหารทั้งหมด ยกเว้นสถานที่ที่ปรับใช้บทที่ III
     • บทที่ II ปรับใช้กับห้องทั้งหมดที่มีการเตรียม การจัดการ หรือการแปรรูปอาหาร ยกเว้นพื้นที่รับประทานอาหาร และสถานที่ที่ปรับใช้บทที่ III
     • บทที่ III ปรับใช้กับสถานที่ที่ระบุไว้ในหัวข้อ (heading) ของบทดังกล่าว
     • บทที่ IV ปรับใช้กับการขนส่งทั้งหมด
  2. เพิ่มบทที่ Va ดังนี้
   • บทที่ Va
    • การกระจายอาหาร
     • ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสามารถกระจายอาหารเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริจาคอาหารได้ตามเงื่อนไขดังนี้
      1. ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารจะต้องตรวจสอบว่า อาหารภายใต้ความรับผิดชอบไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเหมาะสำหรับการบริโภคตาม Regulation (EC) No 178/2002 มาตรา 14(2) ในกรณีที่การตรวจสอบเป็นที่น่าพอใจ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสามารถแจกจ่ายอาหารตามข้อ (2) :
       • สำหรับอาหารที่มีการใช้วันที่ “ใช้ภายใน (use by)” ตาม Regulation (EU) No 1169/2011 มาตรา 24 ก่อนวันที่นั้นจะหมดอายุ
       • สำหรับอาหารที่มีการใช้วันที่ขั้นต่ำ (date of minimum durability) ตาม Regulation (EU) No 1169/2011 มาตรา 2(2)(r) จนถึงและหลังจากวันดังกล่าว หรือ
       • สำหรับอาหารที่ไม่จำเป็นต้องมีวันที่ขั้นต่ำตาม Regulation (EU) No 1169/2011 ภาคผนวก X 1(d)
      2. ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่จัดการกับอาหารตามข้อ 1 จะต้องประเมินว่า อาหารไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเหมาะสมกับการบริโภค โดยจะต้องพิจารณาอย่างน้อยในมิติต่าง ๆ ดังนี้
       • วันที่ของอายุขัยขั้นต่ำ หรือวันที่ “ใช้ภายใน” เพื่อรับรองว่าอายุของสินค้าที่เหลืออยู่มีจำนวนวันที่เพียงพอต่อการผู้บริโภคขั้นสุดท้ายสามารถบริโภคได้
       • ความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ หากมี
       • เงื่อนไขการจัดเก็บและการขนส่งที่เหมาะสม รวมถึงข้อกำหนดด้านอุณหภูมิที่เกี่ยวข้อง
       • วันที่ของการแช่แข็งตาม Regulation (EC) No 853/2004 ภาคผนวก II Section IV 2(b) หากมี
       • เงื่อนไขทางประสาทสัมผัส
       • การรับประกันในการตรวจสอบย้อนกลับตาม Commission Implementing Regulation (EU) No 931/2011 ในกรณีที่เป็นสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์
  3. เพิ่มข้อ 9 ในบทที่ IX ดังนี้
   • ห้ามใช้อุปกรณ์ ยานพาหนะ และ/หรือคอนเทนเนอร์ที่ใช้สำหรับการแปรรูป การจัดการ การขนส่ง หรือการจัดเก็บสารหรือสินค้าใดที่ก่อให้เกิดการแพ้ (allergies) หรือการแพ้แฝง (intolerances) ตาม Regulation (EU) No 1169/2011 ภาคผนวก II ในการแปรรูป การจัดการ การขนส่ง หรือการจัดเก็บอาหาร ที่ไม่มีส่วนประกอบของสารหรือสินค้านั้น ๆ เว้นแต่จะมีการทำความสะอาดและตรวจสอบว่าไม่มีร่องรอยของสารหรือสินค้านั้น ๆ
  4. เพิ่มบทที่ XIa หลังจากบทที่ XI ดังนี้
   • บทที่ Xia
    • วัฒนธรรมความปลอดภัยอาหาร
     1. ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารต้องจัดทำ รักษา และแสดงหลักฐานของวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารที่เหมาะสม โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้
      • ความมุ่งมั่นของการจัดการตามข้อ 2 และของพนักงานในการผลิตและกระจายอาหารอย่างปลอดภัย
      • ความเป็นผู้นำต่อการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยอาหาร
      • ความเป็นผู้นำต่อการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย และการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยอาหาร
      • การสื่อสารที่เปิดเผยและชัดเจนระหว่างพนักงาน รวมถึงการสื่อสารด้านความเบี่ยงเบนและความคาดหวัง
      • ทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อรับรองการจัดการอาหารที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
     2. ความมุ่งมั่นในการจัดการ
      • การสื่อสารบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนของแต่ละกิจกรรมในธุรกิจอาหาร
      • การรักษาความถูกต้องของระบบสุขอนามัยอาหาร เมื่อมีการวางแผนและการดำเนินการที่เปลี่ยนจากเดิม
      • รับรองว่ามีการควบคุมอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเอกสารมีความเป็นปัจจุบัน
      • รับรองว่ามีการฝึกอบรมและการกำกับดูแลที่เหมาะสมสำหรับบุคลากร
      • รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
      • สนับสนุนการปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
     3. การดำเนินการตามวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารจะต้องพิจารณาถึงลักษณะและขนาดของธุรกิจอาหาร
 3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0382&from=EN