free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปประกาศรายชื่อเรือประมงที่ลักลอบทำประมงที่ผิดกฎหมาย ครั้งที่ 11

สหภาพยุโรปประกาศรายชื่อเรือประมงที่ลักลอบทำประมงที่ผิดกฎหมาย ครั้งที่ 11

Featured Image by Bedis ELAcheche under Pexels license

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/ 1120 ว่าด้วย การแก้ไข Regulation (EU) No 468/2010 ด้านการจัดทำรายชื่อเรือประมง IUU (Part B – รายชื่อเรือประมงตาม Regulation (EC) No 1005/2008 มาตรา 30) ใน EU Official Journal L 243/18 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  1. คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศรายชื่อเรือประมง IUU (ครั้งที่ 11) จำนวน 164 ลำ โดยส่วนใหญ่เป็นเรือที่ไม่สามารถระบุสัญชาติได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีเรือประมงที่ชักธงไทยอยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว
  2. คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาถอดถอนเรือที่พ้นจากสถานะ IUU ออกจากบัญชีรายชื่อ จำนวน 3 ลำ ได้แก่
    • เรือ Bellator ตามมติขององค์การบริหารการประมงประจำภูมิภาคแปซิฟิกใต้ (SPRFMO) อย่างไรก็ตาม ความตกลงว่าด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (SIOFA) คณะกรรมาธิการปลาทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) และคณะกรรมการประมงมหาสมุทรแอตแลนติกฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ (NEAFC) ยังไม่มีการพิจารณาถอดถอนเรือดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อเรือ IUU
    • เรือ Uthaiwan/Wisdom Sea reefer ตามมติของ IOTC อย่างไรก็ตาม SIOFA ยังไม่มีการพิจารณาถอดถอนเรือดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อเรือ IUU
    • เรือ Nefelin ตามมติของคณะกรรมาธิการประมงทั่วไปสำหรับเมดิเตอร์เรเนียน (GFCM) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ปลาทูน่าในมหาสมุทรแอตแลนติก (ICCAT) และ IOTC ยังไม่มีการพิจารณาถอดถอนเรือดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อเรือ IUU
  3. ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1120&from=EN