free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านมาตรการชั่วคราวในการตรวจสอบการผลิตสินค้าอินทรีย์

สหภาพยุโรปขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านมาตรการชั่วคราวในการตรวจสอบการผลิตสินค้าอินทรีย์

Featured Image by Jagoda Kondratiuk on Unsplash

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1325 ว่าด้วย การปรับแก้ Implementing Regulation (EU) 2020/977 ด้านระยะเวลาเปลี่ยนผ่านมาตรการชั่วคราวในการตรวจสอบการผลิตสินค้าอินทรีย์ ใน EU Official Journal L 288/21 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ภาคเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถปรับตัวได้ทันตามวันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการปรับใช้ Regulation (EU) 2020/977 ว่าด้วย ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านมาตรการชั่วคราวในการตรวจสอบการผลิตสินค้าอินทรีย์ ดังนี้
  2. ให้แก้ไขมาตรา 1 (7) และมาตรา 3 (2) (3) (4) และ (5) (ว่าด้วย การตรวจสอบของหน่วยงานรับรอง Control Body (CB) ประจำปี (annual inspection of the control body)) ดังนี้
    • จากเดิมคือภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  3. ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1325&from=EN