free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปอนุญาตสารเสริม L-histidine monohydrochloride monohydrate ในอาหารสัตว์

สหภาพยุโรปอนุญาตสารเสริม L-histidine monohydrochloride monohydrate ในอาหารสัตว์

Featured Image by Arisa Chattasa on Unsplash

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/709 ว่าด้วย การอนุญาตให้ L-histidine monohydrochloride monohydrate ที่ผลิตโดย Escherichia coli KCCM 80212 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ ใน EU Official Journal L 147/8 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ L-histidine monohydrochloride monohydrate ที่ผลิตโดย Escherichia coli KCCM 80212 เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์ (feed additive) ภายใต้กลุ่มสารเสริมทางโภชนาการ (nutritional additives) โดยมีหน้าที่เป็น ‘amino acids, their salt and analogues’ เป็นแหล่งกรดอะมิโนจที่สำคัญ (L-histidine) ซึ่งมีประสิทธิภาพในทางโภชนศาสตร์สัตว์ (animal nutrition) และช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพในกระเพาะรูเมนในสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยอนุญาตให้ใช้กับสัตว์ทุกชนิด เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ ไปจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2574 เนื่องจากไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม สารดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งาน ผู้ใช้งานจึงควรสวมใส่ชุดป้องกัน
  2. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0709&from=EN