free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปกำหนดบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่อนุญาตให้ส่งออกสัตว์และสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์

สหภาพยุโรปกำหนดบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่อนุญาตให้ส่งออกสัตว์และสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์

Featured Image by Becerra Govea Photo under Pexels license

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/405 ว่าด้วย การกำหนดบัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ และสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์บางประเภทเพื่อการบริโภค ใน EU Official Journal L 114/118 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ และสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์บางประเภทไปยังสหภาพยุโรป ปรากฏในภาคผนวก I – ภาคผนวก XVII ดังนี้
  • ภาคผนวก I ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกเนื้อสด ยกเว้นเนื้อบดและเนื้อปรุงแต่งจากสัตว์จำพวกม้าและลาพื้นบ้าน (domestic solipeds) ตามมาตรา 4 มาตรา 19(2) และมาตรา 25(b)
  • ภาคผนวก II ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกเนื้อสด ยกเว้นเครื่องใน เนื้อบด และเนื้อปรุงแต่งจากสัตว์จำพวกม้าและลาป่า (wild solipeds) ตามมาตรา 5 และมาตรา 19(2)
  • ภาคผนวก III ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกนกป่าที่ยังไม่ได้ถอนขนและไม่ได้ผ่าไส้ออก (unplucked and uneviscerated wild game birds) เพื่อการบริโภค และมีการขนส่งทางอากาศตามมาตรา 6(2)
  • ภาคผนวก IV ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกไข่เพื่อวางจำหน่ายในตลาด เป็นไข่ เกรด A ตามมาตรา 7(2)
  • ภาคผนวก V ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกเนื้อสดจากกระต่ายเลี้ยงในฟาร์ม และกระต่ายป่า ที่ไม่มีเครื่องใน ยกเว้นสำหรับกระต่ายป่าที่ไม่ได้ถลกหนังและไม่ได้ผ่าไส้ออก ตามมาตรา 8 มาตรา 18(4) มาตรา 19(5) มาตรา 20(4) และมาตรา 25(e)
  • ภาคผนวก VI ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกเนื้อสดจากสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม (wild land mammals) นอกเหนือจากสัตว์เท้ากีบ (ungulates) และกระต่าย (leporidae) ที่ไม่มีเครื่องใน ตามมาตรา 9 มาตรา 18(5) มาตรา 19(6) มาตรา 20(5) และมาตรา 25(f)
  • ภาคผนวก VII ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ รวมถึงไขมันสัตว์ (rendered animal fats) เกราะหุ้มขาท่อนล่าง (greaves) สารสกัดจากเนื้อสัตว์ (meat extracts) กระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ และลำไส้ ยกเว้นไส้ (casings) ของกระต่าย ม้าและลา และสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม นอกเหนือจากสัตว์เท้ากีบและกระต่าย ตามมาตรา 10(1)
  • ภาคผนวก VIII ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกหอยสองฝา เอไคโนเดิร์ม (ดาวทะเล เม่นทะเล และปลิงทะเล เป็นต้น) ทูนิเคท และหอยทะเลฝาเดียวมีชีวิต แช่เย็น แช่แข็ง หรือแปรรูป ตามมาตรา 12
  • ภาคผนวก IX ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสินค้าประมงบางประเภท ตามมาตรา 13 มาตรา 18(3) มาตรา 19(4) มาตรา 20(3) มาตรา 22(b) และมาตรา 25(d)
  • ภาคผนวก X ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกนมดิบ โคลอสตรัม สินค้าจากโคลอสตรัม และสินค้านมจากม้าและลา (solipeds) ตามมาตรา 14
  • ภาคผนวก X ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกนมดิบ โคลอสตรัม สินค้าจากโคลอสตรัม และสินค้านมจากม้าและลา (solipeds) ตามมาตรา 14
  • ภาคผนวก XII ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกเจลาตินและคอลลาเจนจากวัว แพะ แกะ สุกร ม้า และลา (solipeds) ตามมาตรา 18(1) มาตรา 20 (1) และมาตรา 22(a)
  • ภาคผนวก XIII ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกเจลาตินและคอลลาเจนจากสัตว์ปีก ตามมาตรา 18(2) มาตรา 20(2) และมาตรา 22(c)
  • ภาคผนวก XIV ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกเนื้อสัตว์เลื้อยคลาน (reptile meat) ตามระบุในมาตรา 23
  • ภาคผนวก XV ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแมลง (insects) ตามมาตรา 24
  • ภาคผนวก XVI ว่าด้วย บัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกสัตว์ปีกมีชีวิต ไข่ฟักของไก่ (Gallus gallus) ไก่งวงมีชีวิต และไข่ฟักของไก่งวง ตามมาตรา 26(1)
  • ภาคผนวก XVII ว่าด้วย ตารางเปรียบเทียบ (Correlation table) ตามระบุในมาตรา 27(2)
 2. ประเทศไทยได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้าตามภาคผนวกที่ III, VIII, IX, XI, XII, XIII และ XV
 3. คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้ยกเลิกกฎระเบียบเดิมที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
  • Implementing Regulation (EU) 2019/626
  • การอ้างถึงกฎระเบียบที่ถูกยกเลิกข้างต้น ให้ถือว่าเป็นการอ้างอิงกฎระเบียบฉบับนี้ ตามตารางเปรียบเทียบในภาคผนวก XVII
 4. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0405&from=EN