free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปแก้ไขบัญชีรายชื่อประเทศที่สามและรายชื่อหน่วยงาน CA & CB เกษตรอินทรีย์ ครั้งล่าสุด

สหภาพยุโรปแก้ไขบัญชีรายชื่อประเทศที่สามและรายชื่อหน่วยงาน CA & CB เกษตรอินทรีย์ ครั้งล่าสุด

Featured Image by Erwan Hesry on Unsplash

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2196 ว่าด้วย การปรับแก้บัญชีรายชื่อประเทศที่สาม หน่วยงาน Control Authority (CA) และหน่วยงาน Control Body (CB) ที่มีความเท่าเทียมกับสหภาพยุโรป และที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการรับรองการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ใน EU Official Journal L 434/31 โดยในครั้งนี้ อนุญาตให้สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) หรือ Organic Agriculture Certification Thailand (ACT) ขยายการรับรองสินค้ากลุ่ม A ในมาเลเซีย และเนปาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ภาคผนวก 1 (ฉบับปรับปรุง) ครอบคลุมบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่มีระบบการผลิตและการตรวจสอบสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เท่าเทียมกับสหภาพยุโรป
  1. ออสเตรเลีย
   1. แจ้งเพิ่ม CB 1 ราย ได้แก่
    1. Southern Cross Certified Australia Pty Ltd
  2. แคนาดา
   1. แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อินเตอร์เน็ต 2 ราย ได้แก่
    1. Quality Assurance International Incorporated (QAI)
    2. Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)
   2. แจ้งการอนุญาตหมดอายุ CB 1 ราย ได้แก่
    1. Oregan Tilth Incorporated (OTCO)
   3. แจ้งเพิกถอน CB 1 ราย ได้แก่
    1. Global Organic Alliance
  3. ชิลี
   1. เนื่องจากการยอมรับด้านความเท่าเทียมกันต่อข้อกำหนดและกฎระเบียบระหว่างสหภาพยุโรปกับชิลี จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยภายใต้ข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับชิลี มาตรา 15 ว่าด้วย การค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เห็นควรให้การยอมรับดังกล่าวขยายออกไปอย่างไม่มีกำหนด
  4. อินเดีย
   1. แจ้งเปลี่ยนชื่อ/ที่อยู่อินเตอร์เน็ต CB 12 ราย ได้แก่
    1. IN-ORG-003
    2. IN-ORG-004
    3. IN-ORG-005
    4. IN-ORG-006
    5. IN-ORG-007
    6. IN-ORG-012
    7. IN-ORG-014
    8. IN-ORG-016
    9. IN-ORG-017
    10. IN-ORG-021
    11. IN-ORG-024
    12. IN-ORG-025
   2. แจ้งเพิ่ม CB 8 ราย ได้แก่
    1. Bhumaatha Organic Certification Bureau (BOCB)
    2. Karnataka State Organic Certification Agency
    3. Reliable Organic Certification Organization
    4. Sikkim State Organic Certification Agency (SSOCA)
    5. Global Certification Society
    6. GreenCert Biosolutions Pvt. Ltd
    7. Telangana State Organic Certification Authority
    8. Bihar State Seed and Organic Certification Agency
   3. แจ้งระงับ CB 1 ราย ได้แก่
    1. Intertek India Pvt Ltd
   4. แจ้งเพิกถอน CB 1 ราย ได้แก่
    1. Vedic Organic Certification Agency
  5. ญี่ปุ่น
   1. แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อินเตอร์เน็ต CB 6 ราย ได้แก่
    1. Ehime Organic Agricultural Association
    2. Hiroshima Environment and Health Association
    3. Rice Research Organic Food Institute
    4. NPO Kumamoto Organic Agriculture Association
    5. Wakayama Organic Certified Association
    6. International Nature Farming Research Center
   2. แจ้งเปลี่ยนชื่อ/ที่อยู่อินเตอร์เน็ต CB 1 ราย ได้แก่
    1. Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability
   3. แจ้งเพิกถอน CB 2 ราย ได้แก่
    1. Association of Certified Organic Hokkaido
    2. LIFE Co., Ltd
   4. แจ้งเพิ่ม CB 3 ราย ได้แก่
    1. Japan Agricultural Standard Certification Alliance
    2. Japan Grain Inspection Association
    3. Okayama Agriculture Development Institute
  6. สาธารณรัฐเกาหลี
   1. แจ้งเพิ่ม CB 2 ราย ได้แก่
    1. Hankyoung Certification Center Co., Ltd.
    2. Ctforum. LTD
  7. สหรัฐอเมริกา
   1. แจ้งเปลี่ยนที่อยู่อินเตอร์เน็ต CB 10 ราย ได้แก่
    1. Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship
    2. Marin Organic Certified Agriculture
    3. Monterey County Certified Organic
    4. New Hampshire Department of Agriculture
    5. Division of Regulatory Services
    6. New Jersey Department of Agriculture
    7. New Mexico Department of Agriculture
    8. Organic Program
    9. Washington State Department of Agriculture
    10. Yolo County Department of Agriculture
   2. แจ้งเปลี่ยนชื่อ CB 1 ราย ได้แก่
    1. Oklahoma Department of Agriculture
   3. แจ้งเปลี่ยนชื่อ/ที่อยู่อินเตอร์เน็ต CB 4 ราย ได้แก่
    1. A bee organic
    2. Clemson University
    3. Americert International (AI)
    4. Scientific Certification Systems
 2. ภาคผนวก 2 (ฉบับปรับปรุง) ครอบคลุมบัญชีรายชื่อหน่วยงาน Control Authority และหน่วยงาน Control Body ที่ได้รับอนุญาตจากสหภาพยุโรปให้เป็นหน่วยงานรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
  1. Regulation (EC) No 1235/2008 ภาคผนวก IV กำหนดบัญชีรายชื่อหน่วยงาน Control Authority และหน่วยงาน Control Body ที่ได้รับอนุญาตจากสหภาพยุโรป ว่ามีความเท่าเทียมให้เป็นหน่วยงานตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศที่สามเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
   • ช่วงเวลาการยอมรับ (recognition) ตาม Regulation (EC) No 834/2007 มาตรา 33(3) ของ หน่วยงาน Control Body ที่ปรากฏอยู่ใน Regulation (EC) No 1235/2008 ภาคผนวก IV จะหมดอายุลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อย่างไรก็ตาม จากการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมาธิการยุโรป เห็นควรให้ขยายเวลาการยอมรับหน่วยงาน Control Body ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
  2. การกำหนด Decision No 1/2020 ว่าด้วย คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับซานมารีโน มีผลให้ซานมารีโนต้องถูกเพิกถอนออกจาก Regulation (EC) No 1235/2008 ภาคผนวก IV สำหรับ Bioagricert S.r.l., CCPB Srl, Istituto Certificazione Etica e Ambientale และ Suolo e Salute srl
  3. อนุญาตให้ AfriCert Limited บรรจุอยู่ใน Regulation (EC) No 1235/2008 ภาคผนวก IV และอนุญาตให้ทำการรับรองสินค้ากลุ่ม A และ B ในบุรุนดี คองโก กานา เคนยา รวันดา แทนซาเนีย และยูกันดา
  4. อนุญาตให้ Agricert – Certificação de Produtos Alimentares LDA ขยายการรับรองสินค้ากลุ่ม A และ D ในอาร์เซอร์ไบจาน บราซิล แคเมอรูน จีน กาบูเวร์ดี จอร์เจีย กานา กัมพูชา คาซัคสถาน โมร็อกโก เม็กซิโก ปานามา ปารากวัย เซเนกัล ติมอร์-เลสเต ตุรกี และเวียดนาม
  5. อนุญาตให้ BioAgricert SrL ขยายการรับรองดังนี้
   1. สินค้ากลุ่ม A และ D ในอัฟกานิสถาน อาร์เซอร์ไบจาน เอธิโอเปีย จอร์เจีย คีร์กีซสถาน มอลโดวา และรัสเซีย
   2. สินค้ากลุ่ม B ในอัลบาเนีย บังคลาเทศ บราซิล กัมพูชา เอควาดอร์ ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย คาซัคสถาน มาเลเซีย โมร็อกโก เมียนมา เนปาล ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี โตโก ยูเครน และเวียดนาม
   3. สินค้ากลุ่ม D ในเซอร์เบีย
   4. สินค้ากลุ่ม B และ D ในเซเนกัล
   5. สินค้ากลุ่ม B และ E ในลาว และตุรกี
  6. อนุญาตให้ Biodynamic Association Certification บรรจุอยู่ใน Regulation (EC) No 1235/2008 ภาคผนวก IV และอนุญาตการรับรองสินค้ากลุ่ม A B D และ F ในสหราชอาณาจักร
  7. BioGro New Zealand Limited และ Bureau Veritas Certification France SAS แจ้งเปลี่ยนที่อยู่
  8. อนุญาตให้ Caucascert Ltd ขยายการรับรองสินค้ากลุ่ม A ในตุรกี
  9. อนุญาตให้ Certificadora Biotropico S.A บรรจุอยู่ใน Regulation (EC) No 1235/2008 ภาคผนวก IV และอนุญาตการรับรองสินค้ากลุ่ม A และ D ในโคลัมเบีย
  10. อนุญาตให้ Control Union Certifications ขยายการรับรองดังนี้
   1. สินค้ากลุ่ม A และ D ในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา และกาตาร์
   2. สินค้ากลุ่ม C และ F ในชิลี
  11. อนุญาตให้ DQS Polska sp. Z o.o. ขยายการรับรองสินค้ากลุ่ม A B และ D ในบราซิล เบลารุส อินโดนีเซีย คาซัคสถาน เลบานอน เม็กซิโก มาเลเซีย ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน เซอร์เบีย รัสเซีย ตุรกี ไต้หวัน ยูเครน อุซเบกิสถาน เวียดนาม และแอฟริกาใต้
  12. อนุญาตให้ Ecocert SA ขยายการรับรองสินค้ากลุ่ม E ในชิลี และเพิกถอนการรับรองสินค้ากลุ่ม A ในรัสเซีย
  13. เพิกถอน Ecoglobe ในการรับรองสินค้าในอัฟกานิสถาน และปากีสถาน
  14. อนุญาตให้ Ecogruppo Italia บรรจุอยู่ใน Regulation (EC) No 1235/2008 ภาคผนวก IV และอนุญาตการรับรองดังนี้
   1. สินค้ากลุ่ม A ในอาร์เมเนีย อาร์เซอร์ไบจาน บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา คาซัคสถาน มอนเตเนโกร นอร์ทมาซิโดเนีย เซอร์เบีย และตุรกี
   2. สินค้ากลุ่ม B ในอาร์เมเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา มอนเตเนโกร เซอร์เบีย และตุรกี
   3. สินค้ากลุ่ม D ในมอนเตเนโกร นอร์ทมาซิโดเนีย เซอร์เบีย และตุรกี
   4. สินค้ากลุ่ม E ในตุรกี
  15. อนุญาตให้ ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti บรรจุอยู่ใน Regulation (EC) No 1235/ 2008 ภาคผนวก IV และอนุญาตการรับรองสินค้ากลุ่ม A และ D ในตุรกี
  16. อนุญาตให้ Florida Certified Organic Growers and Consumers Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS) ขยายการรับรองดังนี้
   1. สินค้ากลุ่ม A D และ E ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
   2. สินค้ากลุ่ม A และ D ในคอสตาริกา
   3. สินค้ากลุ่ม E ในตุรกี
  17. อนุญาตให้ ETKO Ekolojik Tarim Kontrol Org Ltd Sti บรรจุอยู่ใน Regulation (EC) No 1235/ 2008 ภาคผนวก IV และอนุญาตการรับรองสินค้ากลุ่ม A และ D ในตุรกี
  18. อนุญาตให้ Kiwa Sativa บรรจุอยู่ใน Regulation (EC) No 1235/2008 ภาคผนวก IV และอนุญาตการรับรองสินค้ากลุ่ม A และ D ในกินีบิสเซา
  19. อนุญาตให้ NASAA Certified Organic Pty Ltd ขยายการรับรองสินค้ากลุ่ม B ในออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย ศรีลังกา มาเลเซีย เนปาล ปาปัวนิวกินี หมู่เกาะโซโลมอน สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต ตองงา และซามัว
  20. อนุญาตให้สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) หรือ Organic Agriculture Certification Thailand (ACT) ขยายการรับรองสินค้ากลุ่ม A ในมาเลเซีย และเนปาล และเพิกถอนการรับรองในเมียนมา
  21. อนุญาตให้ Organic Farmers & Growers C.I.C บรรจุอยู่ใน Regulation (EC) No 1235/2008 ภาคผนวก IV และอนุญาตการรับรองสินค้ากลุ่ม A B (ยกเว้นผู้เลี้ยงผึ้ง) D E และ F ในสหราชอาณาจักร
  22. อนุญาตให้ Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd บรรจุอยู่ใน Regulation (EC) No 1235/2008 ภาคผนวก IV และอนุญาตการรับรองสินค้ากลุ่ม A B (ยกเว้นผู้เลี้ยงผึ้ง) D E และ F ใน สหราชอาณาจักร
  23. อนุญาตให้ Organic Food Development and Certification Center of China (OFDC) บรรจุอยู่ใน Regulation (EC) No 1235/2008 ภาคผนวก IV และอนุญาตการรับรองสินค้ากลุ่ม A และ D ในจีน
  24. อนุญาตให้ Organic Food Federation บรรจุอยู่ใน Regulation (EC) No 1235/2008 ภาคผนวก IV และอนุญาตการรับรองสินค้ากลุ่ม A B D E และ F ในสหราชอาณาจักร
  25. อนุญาตให้ Organización Internacional Agropecuaria ขยายการรับรองดังนี้
   1. สินค้ากลุ่ม A และ D ในยูเครน และตุรกี
   2. สินค้ากลุ่ม E ในรัสเซีย
  26. เพิกถอน Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd ออกจาก Regulation (EC) No 1235/ 2008 ภาคผนวก IV
  27. ปรับแก้ไข ISO code number ของ Q-check ในคอซอวอ
  28. อนุญาตให้ Quality Welsh Food Certification Ltd บรรจุอยู่ใน Regulation (EC) No 1235/ 2008 ภาคผนวก IV และอนุญาตการรับรองสินค้ากลุ่ม D ในสหราชอาณาจักร
  29. อนุญาตให้ Soil Association Certification limited ขยายการรับรองสินค้ากลุ่ม A B C D E และ Fในสหราชอาณาจักร และเพิกถอนการรับรองสินค้ากลุ่ม B ในแคเมอรูนและแอฟริกาใต้ เนื่องจากไม่ตรวจพบว่ามีผู้ประกอบการ (absence of operators)
  30. อนุญาตให้ Southern Cross Certified Australia Pty Ltd บรรจุอยู่ใน Regulation (EC) No 1235/2008 ภาคผนวก IV และอนุญาตการรับรองดังนี้
   1. สินค้ากลุ่ม A B D และ E ในฟิจิ มาเลเซีย ซามัว สิงคโปร์ ตองงา และวานูอาตู
   2. สินค้ากลุ่ม B และ E และสินค้ากลุ่ม D (ไวน์ และยีสต์) ในออสเตรเลีย
  31. อนุญาตให้ SRS Certification GmbH บรรจุอยู่ใน Regulation (EC) No 1235/2008 ภาคผนวก IV และอนุญาตการรับรองสินค้ากลุ่ม A D และ E ในจีน และไต้หวัน
 3. จากการถอนตัวของสหภาพยุโรปออกจากการเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 อนุญาตให้หน่วยงาน CB 6 ราย ดังนี้
  1. Biodynamic Association Certification
  2. Organic Farmers & Growers C.I.C
  3. Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd
  4. Organic Food Federation
  5. Quality Welsh Food Certification Ltd
  6. Soil Association Certification Limited ได้รับการยอมรับภายใต้ Regulation (EC) No 834/2007 มาตรา 33(3) ในการตรวจสอบและให้การรับรองสินค้าอินทรีย์ในสหราชอาณาจักร (ในฐานะประเทศที่สาม) โดยการยอมรับดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านที่ระบุไว้ในข้อตกลงการถอนสหราชอาณาจักรฯออกจากสหภาพยุโรปและประชาคมพลังงานปรมาณูยุโรป (ข้อตกลงการถอน) โดยไม่เป็นการตัดสิทธิต่อ การปรับใช้กฎของสหภาพยุโรปกับและในสหราชอาณาจักร ในส่วนที่เกี่ยวกับไอร์แลนด์เหนือ ตามมาตรา 5(4) ของพิธีสารไอร์แลนด์/ไอร์แลนด์เหนือต่อข้อตกลงการถอน และตามภาคผนวก 2 ของพิธีสารดังกล่าว
   • ตาม Regulation (EC) No 834/2007 มาตรา 27 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในไอร์แลนด์เหนือสามารถมอบอำนาจในการควบคุมให้แก่หน่วยงาน Control Authorities และมอบหมายงานด้านควบคุมให้แก่หน่วยงาน Control Bodies
 4. แก้ไข Regulation (EC) No 1235/2008
  1. Annex III ให้เป็นไปตาม Implementing Regulation (EU) 2020/2196 Annex I
  2. Annex IV ให้เป็นไปตาม Implementing Regulation (EU) 2020/2196 Annex II
 5. Implementing Regulation (EU) 2020/2196 Annex II ข้อ (5), (22), (26) และ (27)(a)(i) เกี่ยวกับ Biodynamic Association Certification, Organic Farmers & Growers C.I.C, Organic Farmers & Growers (Scotland) Ltd, Organic Food Federation, Quality Welsh Food Certification Ltd และ Soil Association Certification Limited ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 6. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 7 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศในวันที่ 23 ธันวาคม 2563) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2196&from=EN