free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของยาปราบศัตรูพืช chlordecone ในสินค้าสัตว์

สหภาพยุโรปปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของยาปราบศัตรูพืช chlordecone ในสินค้าสัตว์

Featured Image under Unsplash

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2021/663 ว่าด้วย การปรับปริมาณสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารปราบศัตรูพืช chlordecone ในสินค้าสัตว์บางรายการ ใน EU Official Journal L 139/148 ดังนี้

 1. ให้ปรับลดค่า MRLs ของสาร chlordecone ในสินค้าสัตว์บางรายการ และให้บรรจุในภาคผนวก III ของ Regulation (EC) No 396/2005 ดังนี้
  1. วัว (กล้ามเนื้อ ตับ ไต เครื่องใน และอื่นๆ) ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ยกเว้นไขมัน ที่ระดับ 0,03 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
  2. สุกร (กล้ามเนื้อ ไขมัน ตับ ไต เครื่องใน และอื่นๆ) ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
  3. แกะ (กล้ามเนื้อ ไขมัน ตับ ไต เครื่องใน และอื่นๆ) ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
  4. แพะ (กล้ามเนื้อ ไขมัน ตับ ไต เครื่องใน และอื่นๆ) ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
  5. สัตว์ปีก (กล้ามเนื้อ ไขมัน ตับ ไต เครื่องใน และอื่นๆ) ที่ระดับ 0,02 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
 2. คณะกรรมาธิการยุโรปจะพิจารณาปรับค่า MRLs ของสารดังกล่าวอีกครั้ง โดยจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ในช่วง 10 ปี นับจากวันที่ประกาศกฎระเบียบฯ
 3. กำหนดช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านให้กับสารดังกล่าว ในสินค้าที่ผลิตในสหภาพยุโรปหรือสินค้าที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป ก่อนวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 โดยให้สามารถใช้ค่า MRLs เดิม
 4. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังนี้ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0663&from=EN