free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้สาร nicotinamide riboside chloride และ magnesium citrate malate ในอาหารเสริม

สหภาพยุโรปอนุญาตให้ใช้สาร nicotinamide riboside chloride และ magnesium citrate malate ในอาหารเสริม

Featured Image by Daily Nouri on Unsplash
 1. คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นควรปรับแก้ Directive 2002/46/EC ภาคผนวก I และภาคผนวก II ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารเสริม (food supplements) ดังนี้
  1. ปรับแก้ Directive 2002/46/EC ภาคผนวก I ข้อ 2 จากเดิมที่กำหนดหน่วยวัดปริมาณทองแดง เป็นไมโครกรัม (µg) ให้เปลี่ยนใหม่เป็น มิลลิกรัม (mg)
  2. ปรับแก้ Directive 2002/46/EC ภาคผนวก II เพื่อเพิ่มการอนุญาตให้ใช้ nicotinamide riboside chloride และ magnesium citrate malate ในการผลิตอาหารเสริม ดังนี้
   • ข้อ A.7 NIACINE ให้เพิ่ม “(d) nicotinamide roboside chloride”
   • ข้อ B ให้เพิ่ม “magnesium citrate malate”
 2. คณะกรรมาธิการยุโรปอนุโลมช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านให้สินค้าที่วางจำหน่ายหรือติดฉลากก่อนวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใน Commission Regulation (EU) 2021/418 ภาคผนวก ข้อ 1 (ว่าด้วย หน่วยวัดปริมาณทองแดง) ให้สามารถวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปได้ จนกว่าสินค้าจะหมดไปจากคลังสินค้า
 3. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564) อย่างไรก็ตาม มาตรา 1 (ว่าด้วย ข้อกำหนดหน่วยวัดปริมาณทองแดง) ให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0418&from=EN