free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปต่ออายุการอนุญาตให้ clopyralid เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

สหภาพยุโรปต่ออายุการอนุญาตให้ clopyralid เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช

Featured Imagee by Etienne Girardet on Unsplash

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1191 ว่าด้วย
การต่ออายุการอนุญาตให้ clopyralid เป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ใน EU Official Journal L 258/37 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เห็นชอบให้ต่ออายุการใช้สาร clopyralid ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์อารักพืช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2579 โดยให้ขยายขอบเขตการใช้งานจากเดิมที่เป็นเพียงสารกำจัดวัชพืช(herbicide) ให้ครอบคลุมถึงการเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อารักขาพืช แม้ว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้ลงความเห็นว่าสาร clopyralid ไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อ แต่ก็ได้กำหนดให้ผู้ยื่นคำร้องจะต้องส่งมอบข้อมูลการประเมินผลกระทบของการบำบัดน้ำที่มีต่อธรรมชาติจากการตกค้างของสารฯ ในน้ำดื่ม ภายในระยะเวลาสองปีหลังจากที่ได้ปรับใช้คู่มือด้านการประเมินผลกระทบของการบำบัดน้ำที่มีต่อธรรมชาติจากการตกค้างของสารฯ ในผิวน้ำและน้ำบาดาลด้วยแล้ว
  2. กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564) และให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าวสามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1191&from=EN