free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationสหภาพยุโรปขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการปรับใช้ภาคผนวก II ของกฎระเบียบอินทรีย์ (ฉบับใหม่)

สหภาพยุโรปขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการปรับใช้ภาคผนวก II ของกฎระเบียบอินทรีย์ (ฉบับใหม่)

Featured Image by Artem Beliaikin under Pexels license

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/269 ว่าด้วย การปรับแก้ Delegated Regulation (EU) 2020/427 ด้านวันที่ที่กฎระเบียบมีผลบังคับใช้ในส่วนของภาคผนวก II ของ Regulation (EU) 2018/848 ว่าด้วย กฎระเบียบอินทรีย์ (ฉบับใหม่) ใน EU Official Journal L 60/24 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ภาคเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถปรับตัวได้ทันตามวันที่กฎระเบียบฯ มีผลบังคับใช้ คณะกรรมาธิการยุโรปจึงเห็นควรขยายระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการปรับใช้ Regulation (EU) 2020/427 ภาคผนวก II ว่าด้วย กฎการผลิตโดยละเอียด (detailed production rules) ของ Regulation (EU) 2018/848 ดังนี้
  2. ให้แก้ไขมาตรา 2 Regulation (EU) 2020/427 (ว่าด้วย วันที่กฎระเบียบมีผลบังคับใช้) ดังนี้
  • จากเดิมในวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็น ให้ปรับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
  1. ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0269&from=EN