free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeReportRASFFรายงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป ประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป ประจำเดือนมิถุนายน 2564