free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeReportRASFFรายงานสรุปปัญหาสินค้าเกษตรใน EU ประจำไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

รายงานสรุปปัญหาสินค้าเกษตรใน EU ประจำไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)