free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeReportRASFFรายงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป ประจำเดือนกันยายน 2563

รายงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป ประจำเดือนกันยายน 2563

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ขอนำส่งรายงานปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรปประจำเดือนกันยายน 2563 ประกอบด้วย

  • ปัญหาการนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทย
  • ปัญหาสินค้าเกษตรและอาหารในสหภาพยุโรป
  • ปัญหาสารตกค้างในสหภาพยุโรป