free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeReportรายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรและการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำเดือนธันวาคม 2563

รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรและการดำเนินงานที่สำคัญ ประจำเดือนธันวาคม 2563

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้จัดทำรายงานสถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร (Situation Report) ประจำเดือนธันวาคม 2563 มีหัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

  • มูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป
  • สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม
  • ประเด็นปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าเกษตรของไทย/แนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของไทย
  • สถานการณ์ด้านการเกษตรที่สำคัญของประเทศที่รับผิดชอบ