free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeReportวารสาร สปษ.ยุโรป ประจำเดือนมกราคม 2564

วารสาร สปษ.ยุโรป ประจำเดือนมกราคม 2564

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป (สปษ.ยุโรป) ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดทำวารสาร สปษ.ยุโรป ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564 มีบทความน่าสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการเทคโนโลยีด้านการเกษตรในสหภาพยุโรป อาทิ

  • เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อภาคการเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป
  • เทคโนโลยีการเพาะปลูกพืชในสหภาพยุโรป
  • เทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของสหภาพยุโรป
  • เทคโนโลยีในการพัฒนาประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการเลี้ยงปศุสัตว์