free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeTrending Newsสหภาพยุโรปเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสนับสนุนแผนการทำฟาร์มคาร์บอนที่น่าเชื่อถือ

สหภาพยุโรปเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสนับสนุนแผนการทำฟาร์มคาร์บอนที่น่าเชื่อถือ

panoramic photography of green field
Photo by Ákos Szabó on Pexels.com

ด้วย สื่อออนไลน์ IHS Markit ซึ่งเป็นสื่อชั้นนำของสหภาพยุโรปได้เผยแพร่บทความ เรื่อง คณะกรรมาธิการยุโรปเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสนับสนุนแผนการทำฟาร์มคาร์บอนที่น่าเชื่อถือ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

  1. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 นาย Frans Timmermans รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ให้ข้อคิดเห็นว่า การสร้างความไว้วางใจในการทำฟาร์มคาร์บอนจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการกำจัดก๊าซเรือนกระจก 310 ล้านตันที่เกิดจาการใช้ที่ดินของสหภาพยุโรปได้ภายในปี 2573 โดยจะต้องสร้างระบบที่แข็งแกร่งให้สามารถเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น เรียบง่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสร้างแรงจูงใจต่อแนวทางปฏิบัติในการทำฟาร์มคาร์บอนผ่านนโยบายการเกษตรร่วม (CAP) ฉบับต่อไป (ปี 2566 – 2570) ที่มีแผนให้การสนับสนุนการทำฟาร์มคาร์บอน  แม้ว่าประเทศสมาชิกฯ จะยังมีความกังวลในประเด็นภาระทางการเงิน การบริหารฟาร์มคาร์บอน และความน่าเชื่อถือในกรอบการรับรอง (certification framework) ของคณะกรรมาธิการยุโรป
  2. นาย  Julien  Denormandie  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของฝรั่งเศส  กล่าวว่า แรงจูงใจในการทำฟาร์มคาร์บอนที่น่าเชื่อถือ ขึ้นอยู่กับการที่ผู้ผลิตอาหารสามารถขายเครดิตได้อย่างมีกำไรและน่าเชื่อถือ ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนในระดับสหภาพยุโรป เนื่องจากปริมาณค่าตอบแทนที่ให้ยังคงต่ำมากในปัจจุบัน ทั้งนี้ สหภาพยุโรปต้องเพิ่มการใช้คาร์บอนเครดิต และดำเนินการให้มีข้อตกลงในระดับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการทำฟาร์มคาร์บอน
  3. ที่ผ่านมา   กลุ่มเกษตรกรในสหภาพยุโรปยังมีข้อสงสัยในแผนการทำฟาร์มคาร์บอน   และวิสัยทัศน์ของคณะกรรมาธิการยุโรปในการสร้างระบบการซื้อ-ขายคาร์บอนจากภาคเอกชน  โดยเปรียบเทียบแผนของคณะกรรมาธิการยุโรปกับโครงการซื้อ-ขายการปล่อยมลพิษในปี 2548 (2005 Emission Trading Scheme)  ที่ไม่มีประสิทธิผลต่อการขึ้นราคาคาร์บอน
  4. คณะกรรมาธิการยุโรปเตรียมจัดทำข้อเสนอการรับรองการทำฟาร์มคาร์บอน   (Proposal Certification) ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2565 โดยมุ่งเน้นข้อมูลการปล่อยและการกำจัดคาร์บอนจากผู้จัดการที่ดิน (land manager) ในสหภาพยุโรปทุกรายภายในปี 2571
  5. นโยบายการเกษตรร่วมของสหภาพยุโรป   (CAP)  ฉบับต่อไปจะใช้งบประมาณกว่า   7.5 พันล้านยูโร (ปี 2566-2567) และ 9.5 พันล้านยูโร (ปี 2568-2570) เพื่อจูงใจเกษตรกรให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้อง
  6. ในส่วนของภาคธุรกิจ  อาทิ  Rabo Carbon Bank   และ บริษัท Nestlé  เห็นร่วมกันว่า สหภาพยุโรปต้องมีกฎระเบียบที่เข้มงวดรองรับ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในเครดิตที่จำหน่าย และสร้างแรงจูงใจทางปฏิบัติการทำฟาร์มคาร์บอน เพื่อให้เกิดรายได้พิเศษที่เพียงพอสำหรับเกษตรกรในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การทำฟาร์มที่ยั่งยืนมากขึ้นต่อไป
  7. ฟาร์มคาร์บอนเป็นหนึ่งในแนวทางของภาคเกษตรของสหภาพยุโรปในการส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายของนโยบาย European Green Deal ที่ตั้งเป้าการบรรลุสภาพภูมิอากาศที่เป็นกลางภายในปี 2573 โดยเป็นการปรับแนวทางปฏิบัติในการทำเกษตรเพื่อเพิ่มการสะสมของคาร์บอนในดินให้ได้นานขึ้น ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน และช่วยดูดซับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอื่น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผ่านกลไกการซื้อ-ขายคาร์บอนเครคิต  ปัจจุบันประเทศสมาชิกบางประเทศมีการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตในตลาดคาร์บอนในลักษณะสมัครใจ อย่างไรก็ดี คาดว่า ข้อเสนอการรับรองการทำฟาร์มคาร์บอนฉบับใหม่ที่จะออกมาในปลายปี 2565 และเงินทุนสนับสนุนภายใต้ CAP ฉบับใหม่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับและปรับใช้ในสหภาพยุโรปทั้ง 27 ประเทศ