free page hit counter

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Office of Agricultural Affairs | Royal Thai Embassy, Brussels
HomeRegulationNovel Foodสหภาพยุโรปอนุญาตให้ผลมิราเคิลแห้งขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ (Novel Food)

สหภาพยุโรปอนุญาตให้ผลมิราเคิลแห้งขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ (Novel Food)

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1974 ว่าด้วยการอนุญาตให้วางจำหน่ายผลมิราเคิลแห้ง (dried fruit of Synsepalum dulcificum) เป็นอาหารใหม่ (novel food) ภายใต้ Regulation (EU) 2015/2283 ซึ่งเป็นการปรับแก้ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 ใน EU Official Journal L 402/5 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. หน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ทำการประเมินและเห็นว่า ผลมิราเคิลแห้ง (dried fruit of Synsepalum dulcificum) มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และเป็นไปตามข้อกำหนดของ Regulation (EU) 2015/2283
  2. คณะกรรมาธิการยุโรปเห็นชอบให้ผลมิราเคิลแห้ง บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อ Novel food ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 โดยกำหนดการใช้งานในประเภทของอาหารเสริม (food supplements) และมีสัดส่วนการบริโภคสูงสุด (Maximum levels) ที่ระดับไม่เกินกว่า 0,7 กรัม/วัน  
  • คณะกรรมาธิการยุโรปกำหนดให้สินค้าที่ส่วนผสมของผลมิราเคิล ต้องติดฉลากที่ระบุว่า ‘อาหารเสริมนี้ควรบริโภคโดยผู้ใหญ่เท่านั้น ไม่รวมสตรีตั้งครรภ์และสตรีให้นมบุตร’
  • การขึ้นทะเบียนผลมิราเคิลแห้งเป็นอาหารใหม่ให้แก่บริษัทผู้ยื่นคำร้อง Medicinal Gardens S.L. ของสเปนในครั้งนี้  ไม่ได้ถือเป็นการกีดกันให้ผู้ยื่นคำร้องรายอื่น ๆ ไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนสินค้าชนิดเดียวกันได้ หากข้อมูลที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องมีความถูก/ครบถ้วนเป็นไปตามกฎระเบียบ แม้ว่า บริษัท Medicinal Gardens S.L.  จะได้ยื่นขอการปกป้องข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ เป็นเวลา 5 ปี จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2569
  • กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0120&from=EN